بحث در مورد نقش شبکه های اجتماعی در دنیای امروز

بحث در مورد نقش شبکه های اجتماعی در دنیای امروز


  • 414 بازدید

در سالهای اخیر شبكه های  اجتماعی در دهكده جهانی به گونهای دیگر درخشیدهاند و افراد زیادی را در سراسر جهان ترغیب نموده تا به عضویت آن در آیند. این شبكه ها هم خوب هستند و هم بد. در هر حال ما باید شرافت انسانی خود را در نظر بگیریم.

در این پژوهش مشخص گردید كه شبكه های  اجتماعی بر روی فرهنگ شهروندی تأثیرگذار میباشد و بین مقطع تحصیلی و فرهنگ شهروندی دانشجویانی كه عضو شبكه های  اجتماعی هستند رابطه وجود دارد. و كاربران شبكه های  اجتماعی میتوانند در نحوه نگرش، تفكر و اعتقادات افراد اثرگذار باشد.

هیچ كس با علم و علم اندوزی و به روز شدن مخالف نیست ولی چه خوب است كه ابزارهای علمی و امكانات و رفاهیاتی كه موجود است در چارچوب اخلاف اسلامی هدایت شود و با این شبكه ها با هوشیاری برخورد كنیم و در راه هدف و اسلامی شدن گام برداشته و بهرهمند شویم.

فرهنگ كشورهای جهان سوم با كشورهای غربی صورت میگیرد نیز هم خوانی دارد. از آنجا كه ایجادكنندگان و پیام فرستندگان و برنامهسازان این تكنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی عمدتاً كشورهای توسعه یافته غربی هستند تعجبی هم ندارد كه انبوه فیلمها و سایتهای پر مخاطب آنها هویت فرهنگی، دینی، قومی و ملی كشورهای مصرفكننده را تحت تأثیر قرار داده و تضعیف نماید. با این حال در سالهای اخیر در اینترنت مقاومتهایی در برابر این جریان به چشم میخورد كه نشان از ظهور و احیای هویت فرهنگی در اینترنت و فضای مجازی شبكه های  اجتماعی اینترنتی است. در مجموع با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت كه قرار گرفتن جوان ایرانی در برابر شبكه های  اجتماعی مجازی با سیل عظیمی از اطلاعات و برنامههای متنوع از راسر جهان كه هر كدام فرهنگ خاص خود را ارائه و معرفی میكند باعث میشود كه جوانان با فرهنگهای جدیدی روبرو شوند كه با فرهنگ خودشان متفاوت است. لذا در نتیجه این امر میتوان شاهد تغییرات فرهنگی همچون تغییر رویه، رفتار، طرز تفكر، هویت فرهنگی و در واقع منش زندگی جوانان بود. در واقع، شاید بتوان گفت هویت فرهنگی كنونی جوانان ایرانی درگیر یك بحران ناشی از تجربه فضای هویت ساز رسانههای نوین در كنار پیدایش عناصر و فرآیندهای جهانی شدن است كه تقریباً بر كلیه ابعاد فرهنگ كنونی كشور تأثیر نهاده است. همان طور كه بسیاری از مطالعات دیگر نیز به همین استنتاج رسیدهاند. به این معنا كه جوانان امروز بر پایههای لرزانی از هویتهای سیال عصر مدرن قرار گرفتهاند كه در قالب هیچ كدام از آنها جای نمی- گیرند. گسترش ارتباطات و گردش آزاد اطلاعات در جهان معاصر بستر نوین مملو از چالش و فرصتیست كه در آن هویت فرهنگی كلیه جوامع در معرض تغییرات شگرف قرار گرفته است. در یك جمعبندی كلی، بر این نكته تأكید می- شود كه امروزه هویت فرهنگی ایرانی در وضعیت مبهم و حساسی به سر میبرد و بنابراین در معرض چالشهای هویتی جدی متأثر از اثرات رسانهای است.

مهمترین عاملی كه باعث میشود افراد در شبكههای اجتماعی اینترنتی، حضور داشته باشند، پیدا كردن دوست و یك شریك فعال برای زندگی است و این ارتباطات باعث میشود كه روابط اجتماعی و عاطفی افراد مختل شود و یك مبارزه واقعی با عوامل سوء دوستیها و شراكتهای میان تهی باعث میشود كه یك درك از اصالت وجود و انسان واقعی و موقعیتهای واقعی برسیم، لحن، نیت، ایمان و احساساتمان را خالص كنیم تا بتوانیم تأثیر بگذاریم. در عصر حاضر شهروندی یك ضرورت است كه به صورت سازه اجتماعی ناشی از بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه با تنوع فرهنگ به وجود آمده است. تئوریهای فرهنگ شهروندی متكی بر این است كه شهروندی یك مفهوم پویا و ناشی از بسترسازی اجتماعی، فرهنگی، تكنولوژی، حقوقی و سیاسی است كه در شهر شكل میگیرد.

شهروندی منجر به پاسخ گویی به نیازهای شهروندان، ایجاد پیوندهای همبستگی تازه میان شهروندان در قالب- های جدید شده كه به نوعی به باز تولید فضاهای فرهنگی ممكن میگردد. بدین ترتیب احیاء و تقویتهای هویت شهری مقدمهای بر احیاء و تقویت هویت مدنی است كه باید مورد تأمل در حوزه فرهنگ شهروندی قرار گیرد.

امروزه ارتباطات نقش تعیین كنندهای در فرهنگ شهروندی ایفا میكند. در این ارتباط، نوع محتوای برنامههای رسانه با عرضه هنجارهای متفاوت و بعضاً متعارض، آثار متفاوتی در فرهنگ شهروندان دارد. در زمینه تأثیر و پیامدهای شبكه اجتماعی فیسبوك روی فرهنگ میتوان گفت كه بین میزان استفاده، مدت زمان عضویت و میزان مشاركت و فعالیت كاربران در فیس بوك رابطه معنادار معكوس و بین واقعی تلقی كردن محتوای مطالب فیس بوك و فرهنگ كاربران رابطه معنادار وجود دارد. یعنی هر چه میزان استفاده، مدت زمان عضویت و میزان مشاركت و فعالیت كاربران در فیس بوك افزایش پیدا میكند فرهنگ كاربران ضعیفتر میشود و هر چه كاربران محتوای مطالب فیس بوك را واقعیتر تلقی میكنند، فرهنگ كاربران تقویت میشود.

نتایج مطالعات نشان داد، در كشورهای توسعه یافته غربی، حجم سرمایههای فیزیكی در شهرهای بزرگ 30 ٪و سهم سرمایههای اجتماعی و فرهنگی مانند اعتماد و عضویت در نهادهای مدنی و كنشهای داوطلبانه، ارزشهای انسانی، مهارتهای ذهنی و تواناییهای زندگی، سلامتی، بهداشت و ...) 70 ٪سرمایه شهر را تشكیل میدهد.

منبع: نقش ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮﺗﻴﻮب و تویتر ، چراغی و اسلام پناه 

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است!