بیان مساله در شناسایی تقلب در كارتهای بانكی

بیان مساله در شناسایی تقلب در كارتهای بانكی


  • 513 بازدید

تا كنون در سیستم بانكی كشور سازوكار و برنامة جامعی برای شناسایی و جلوگیری از تقلب های مربوط به تراكنشهای مبتنی بر كارت وجود نداشته است (نوبرزاد، 1391؛ حاتمیراد و شهریاری، 1390)؛ به طوری كه اغلب به دلیل نداشتن سیستم مناسـب، تقلـبهـای زیـادی ناشـناخته بـاقی مانده اند. در سایر كشورها نیز به دلیل گستردگی استفاده از كـارتهـای اعتبـاری پـژوهشهـای انجام گرفته  به طور عمده بر این كارتها تمركز كرده اند؛ در حالی كه استفاده از این نوع كارتها در كشورمان هنوز رواج پیدا نكرده است و كما بیش همة تراكنشهای به وسـیلة كـارتهـای نقـدی(ازپیش پرداخت شده ) صورت مـی گیـرد. همچنـین بـا توجـه بـه ملاحظـات امنیتـی، مطالعـات صورت گرفته به طور كامل منتشر نمیشوند و نمیتوان از آنها بهرهای برد. بنابراین بهـره گیـری از مدلهای طراحی شده در ادبیات سایر كشورها چندان مقدور نیست. كارتهای بانكی كه یكـی از دلایل عمدة رشد بانكداری الكترونیك محسوب میشود، اكنون به پراستفاده ترین ابزار بانكـداری تبدیل شده است، لذا بخـش عمـدهای از فعالیـتهـای متقلبانـه معطـوف بـه تـراكنش بـا ایـن كارتهاست. با توجه به حجم گستردة تراكنش های بانكی روزانه و نیـاز بـه تشـخیص بـه موقـع تقلبها و جلوگیری از وقوع آنها، درعمل شناسایی دستی امكانپذیر نیست و مستلزم صرف زمان و نیروی انسانی بسیاری خواهد بود. بنابراین با توجه به نبود سازوكاری برای شناسـایی تقلـب در كارت های سیستم بانكی كشور، مسئلة اصلی این پژوهش، ایجاد چارچوبی برای شناسایی تقلـب در كارتهای بانكی، هنگام تراكنش یا به فاصلة كوتاهی پس از آن است.

داده کاوی چیست؟

آموزش ابزارِ داده کاوی رپیدماینر

​معرفی منابع برای یادگیری داده کاوی

بـدین منظـور از روش شبكة عصبی مصنوعی استفاده شده است. بیشترین دلیل استفاده از شـبكه هـای عصـبی، وجـود مسائل بسیار زیاد حلنشدنی توسط الگوریتمهای حل مدلهای غیرخطی است. مزیت اسـتفاده از شبكة عصبی این است كه محقق نیازی به دانستن نوع ارتباط بین متغیرهای مسـتقل و وابسـته ندارد (طلوعی اشلقی و حقدوست، 1386). استفاده از كارت توسط مشتری مشـخص، معمـولاً از الگوهای مشخصی تبعیت میكند كه شبكة عصبی با استفاده از بازشناسی الگو میتواند شناسایی این الگوها و تقلبهای مربوط به آن را امكان پذیر كند (پاتیدار و شـارما، 2011 ). بنـابراین سـؤال اصلی پژوهش حاضر اینگونه مطرح می شود، چگونه میتوان با اسـتفاده از شـبكه هـای عصـبی مصنوعی و با توجه به تقلبهای شناخته شدة پیشین، تراكنش های متقلبانه را شناسایی كرد.
شناسایی تقلب در كارتهای بانكی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی، وثوق

اگر به پژوهش در حوزه کشف تقلب در بانکداری علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه جالب و بی همتای  هفتاد مقاله فارسی در زمینه کشف تقلب در بانکداری  و کشف تقلب مالی  را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه کشف تقلب در بانکداری در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.