بیش از 170 مقاله فارسی در مورد سیستم های توصیه گر

بیش از 170 مقاله فارسی در مورد سیستم های توصیه گر


  • 1,948 بازدید

مقالات فارسی برای کسانی که به دنبال تحقیق در مورد موضوعی هستند بهترین نقطه شروع است برای کسانی که در این زمینه می خواهند تحقیقات یا پایان نامه ای انجام دهند. در این مقالات که در کنفرانس ها و مجلات داخلی چاپ شده است موضوعات مختلفی مورد تحقیق قرار گرفته و به چاپ رسیده است در این مجموعه بیش از 170 مقاله فارسی در مورد سیستم های توصیه گر ارائه شده است. عناوین این مقالات در لیست زیر مورد اشاره قرار گرفته است. 

۱. بررسی سیستمهای توصیه گر چند عامله در حوزه ی گردشگری

۲. طراحی سیستمی توصیه گر جهت پیشنهاد انواع سرویس دهنده ها به کاربران دراینترنت اشیاء

۳. ارایه روشی سریع مبتنیبر داده های دسته بندی شده جهت پیشنهاد در سیستم های توصیه گر

۴. بهبود سیستم های توصیه گر با استفاده از توسعه خوشه بندی چندگانه

۵. تاثیر مولفه اعتماد چندوجهی در تخمین امتیاز کالا برای سیستم های توصیه گر

۶. مروری بر تکنیک ها و الگوریتم های سیستم های توصیه گر مبتنی بر اعتماد

۷. رویکردهای چند بعدی با بهره گیری از اطلاعات زمینه جهت افزایش کارایی در سیستم های توصیه گر

۸. ارایه روشی مبتنی برپالایش مشارکتی در یک سیستم توصیه گر با استفاده از نگاشت تجمیع

۹. بهبود مقیاس پذیری سیستم های توصیه گر

۱۰. حل مساله شروع سرد کاربر در سیستم های توصیه گر با استخراج ویژگی های جمعیت شناختی و میدان تصادفی مارکوف

۱۱. ارایه یک سیستم توصیه گر جدید در راستای پیش بینی صفحه بعدی کاربر وب با استفاده از ارزش صفحات و مدل مارکوف

۱۲. بررسی روش های بهبود مشکل شروع سرد در سیستم های توصیه گر

۱۳. استخراج دانش از سیستم های توصیه کننده فیلم مبتنی بر داده کاوی با استفاده از روش قوانین انجمنی

۱۴. یادگیری عمیق برای سیستم های توصیه گر

۱۵. افزایش کارایی سیستم های توصیه گربا استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

۱۶. افزایش کارایی سیستم های توصیه گر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

۱۷. کاربرد خانواده عملگر میانگین وزن دار ترتیبی در سیستم های توصیه گر

۱۸. کارایی الگوریتم پالایش مشارکتی در سیستم های توصیه گر

۱۹. بازنگری چالش ها در سیستم های توصیه شده برای شبکه های بزرگ اجتماعی

۲۰. ارایه سیستم توصیه گر در شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم گرده افشان گل های کلونال
۲۱. مروری بر سیستم های توصیه گر در شبکه های اجتماعی
۲۲. انتشار مجموعه داده خبری برای سیستم های توصیه گر اخبار فارسی

۲۳. بهبود سیستم های توصیه گر ویدئویی مبتنی بر احساسات با کمک آنتولوژی

۲۴. بررسی عملکرد الگوریتم ازدحام ذرات دریک سیستم توصیه گر

۲۵. چارچوبی نوین برای ارزیابی سیستم های توصیه گر بر مبنای روش های مدل سازی و غنی سازی پروفایل کاربر

۲۶. غنی سازی محتوای پروفایل کاربران در شبکه های اجتماعی بر مبنای مدل سازی مشارکتی به منظور بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر

۲۷. بهبود تشخیص حملات تزریق پروفایل در سیستم های توصیه گر با استفاده از تحلیل نقاط دورافتاده در داده های حجیم

۲۸. طراحی و پیاده سازی یک سیستم توصیه گر هدیه بر مبنای شخصیت کاربران

۲۹. بهبود دقت سیستم های توصیه گر با استفاده از معیار اعتماد درکنار شباهت

۳۰. سیستم های توصیه گر مبتنی بر پالایش مشارکتی

۳۱. بهبود عملکرد سیستم توصیه گر کتاب با استفاده از محاسبات توزیع شده و موازی هدوپ

۳۲. سیستم های توصیه گر و چالش شروع سرد : بررسی راه کارها

۳۳. مروری بر سیستم های توصیه گر و کاربرد روش های توصیه در خدمات مبتنی برموقعیت

۳۴. کاربرد تکنولوژی سیستم های توصیه گر در آموزش الکترونیک

۳۵. بهبود سیستم توصیه گر پالایش مشارکتی به کمک تشخیص مرز تغییر ترجیحات کاربر

۳۶. ارائه یک سیستم توصیه گر با استفاده از وب کاوی مبتنی بر کاربرد وب و مدل مارکوف

۳۷. بررسی سیستم های توصیه گر گردشگری همراه ( تکنیک ها، چالش ها، سرویس ها )

۳۸. سیستم های توصیه کننده مبتنی بر داده کاوی با استفاده از انواع دسته بندی و رگرسیون

۳۹. ارائه سیستم آگاه به زمینه توصیه گر جاذبه های گردشگری براساس ردپای سنجش جمعیتی

۴۰. بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از خطی کردن روابط بین متغیرها

۴۱. طراحی سیستم های توصیه گر وب با استفاده از الگوریتم جنگل

۴۲. طراحی سیستم های توصیه گر وب با استفاده از الگوریتم جنگل

۴۳. ارایه مدلی برای سیستم های توصیه گر در فروشگاه های الکترونیکی مبتنی بر ارزیابی رضایت مشتری

۴۴. ایجاد سیستم توصیه گر مبتنی بر فرآیند مارکوف با استفاده از روش های وبکاوی و شبکه عصبی

۴۵. ایجاد سیستم توصیه گر مبتنی بر مدل مارکوف تمام مراتب پیشنهادی

۴۶. سیستم های توصیه گر

۴۷. ارزیابی تعادل تغذیه ای کدو با روش سیستم تلفیقی تشخیص و توصیه ((DRIS در منطقه خوی

۴۸. بهبود صحت سیستم های توصیه گر کالا در شبکه های اجتماعی با استفاده از روش خوشه بندی طیفی

۴۹. میزان دقت و پیش بینی در سیستم های توصیه کننده فیلم مبتنی بر داده کاوی با استفاده از تیوری بیزین

۵۰. استفاده از تکنیک های مبتنی بر تیوری گراف برای افزایش عملکرد سیستم های توصیه گر

۵۱. چیستی و چرایی روشهای توصیه تفکر نگرش سیستمی در سازمان

۵۲. کارایی الگوریتم پالایش مشارکتی در سیستمهای توصیهگر

۵۳. کاهش چالش شروع سرد در سیستمهای توصیهگر با رهبر عقیده

۵۴. بهبود دقت توصیه ها در سیستم پیشنهاد دهنده بر مبنای ارزیابی اعتماد بر اساس مدل منطقی ذهنی

۵۵. مدل لایه ای اعتماد آگاه از اطمینان برای بهبود دقت توصیه ها در سیستم های پیشنهاد دهنده

۵۶. روشی نوین برای ارتقای دقت سیستم های توصیه گر آگاه از اعتماد

۵۷. کاربرد سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیک

۵۸. ارایه یک سیستم توصیه گر ترکیبی با استفاده از الگوریتم های فیلتر مشارکتی و آنالیز الگوهای ترتیبی برایبازاریابی هدفمند در داده های حجیم

۵۹. بهینهسازی کیفیت سیستمهای توصیهگر با استفاده از مهندسی نیازمندیها

۶۰. بهبود سیستمهای توصیه گر با استفاده از متدهای مبتنی بر اطمینان

۶۱. استفاده از داده کاوی برای ارایه مدل سیستم توصیه گر آگاه به زمینه با تلفیق روشCF و CBR برای موسیقی

۶۲. سیستم توصیه گر خدمات گردشگری بر اساس تحلیل مکان

۶۳. یک سیستم توصیه گر گردشگری در بستر تجارت اجتماعی: مبتنی بر شباهت، جوامع اجتماعی، اعتماد و شهرت

۶۴. ارایه یک سیستم توصیه‎گر براساس کامنت‎های کاربران در رسانه‎های اجتماعی ویدیویی

۶۵. توصیه اقلام دنباله طولانی با استفاده از تنوع بخشی شخصی سازی شده در سیستم های توصیه گر

۶۶. ارایه ی الگوریتمی مقیاس پذیر برای سیستم های توصیه گر اجتماعی مبتنی بر اسپارک

۶۷. بهبود روش های طراحی سیستم های توصیه گر مبتنی بر الگوریتم های خوشه بندی

۶۸. ارایه سیستم خبره توصیه برنامه غذایی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازی

۶۹. بهبود مساله شروع سرد در سیستم توصیه گر با غنی سازی چند دامنه ای

۷۰. فروش متقابل به کمک سیستم های توصیه گر چند دامنه ای

۷۱. طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا

۷۲. مروری بر سیستم های توصیه گر

۷۳. سیستم توصیه گر مبتنی بر شبکه های اجتماعی با استفاده از ماتریس user-item با در نظر گرفتن خصوصیاتی مانند سن و جنسیت

۷۴. ارزیابی یک سیستم توصیه گر با استفاده از الگوریتم تکاملی ترکیبی GAPSO

۷۵. شخصی سازی سیستم های توصیه گر بر اساس تکنیک های قوانین انجمنی و الگوریتم های تکاملی

۷۶. بهبود سیستم توصیه گر پالایش مشارکتی با استفاده از خوشه بندی کاربران بر مینای شخصیت

۷۷. ارائه ی یک سیستم توصیه گر جدید با استفاده از فرایندهای مارکوف همه مراتب اصلاح شده

۷۸. بهبود سیستمهای توصیهگر با استفاده از روش مبتنی بر هوش جمعی

۷۹. یک رویکرد جدید ردیابی ناهنجاری آیتم در برابر حملات شیلینگ در سیستم های توصیه همکاری با استفاده از تکنیک قطعه بندی فاصله زمانی دینامیک

۸۰. ترکیب الگوریتم مبتنی بر اعتماد و روش فازی جهت بهبود دقت در سیستم توصیه گر گردشگری

۸۱. مروری بر مساله کاربران gray-sheep در سیستمهای توصیهگر

۸۲. بررسی سیستم توصیه گر عاطفی جهت پیشنهاد کلیپ ویدئویی

۸۳. بررسی طرحهای ترکیب مختلف برای بهکارگیری در سیستمهای توصیهگر ترکیبی

۸۴. طراحی سیستم توصیه گر بافت آگاه برای انتخاب اقامتگاه مطلوب گردشگر

۸۵. بررسی کارایی انرژی در شبکه حمل و نقل ریلی درون شهری از طریق پیاده سازی سیستم توصیه راهبری (DAS) (مطالعه موردی؛ نیمه جنوبی خط یک متروی تهران)

۸۶. ارائه یک پیشنهاددر چارچوب SDMC برای ارزیابی سیستم های توصیه گر براساس لیست حاصل ازمتریک های Rank

۸۷. مکانیزم های موجود درآزمون و ارزیابی سیستم های توصیه گر

۸۸. بهینهسازی انتخاب مراکز اولیهی خوشهها در الگوریتم خوشهبندیK-means به منظور خوشهبندی کاربران در سیستم توصیهگر

۸۹. ارتقاء شبکه های اجتماعی برپایه سیستم های توصیه گر

۹۰. سیستم توصیه گر بازی موبایل مبتنی بر شخصیت

۹۱. ارائه سیستم آگاه به زمینه توصیه گر جاذبه های گردشگری براساس ردپای سنجش جمعیتی

۹۲. معرفی یک تابع شباهت وزندار جهت استفاده در سیستم توصیه گر

۹۳. ارائه ی یک سیستم توصیه گر با استفاده از روشهای خوشه بندی تجمعی-فازی

۹۴. بهبود سیستم های توصیه گر با استفاده از روش مبتنی بر هوش جمعی

۹۵. فرصت های جدید طراحی سیستم توصیه گر پزشک متخصص آگاه از شرایط پزشکی

۹۶. تعیین رشته تحصیلی دانش اموزان هنرستان با استفاده از یک سیستم توصیه گر

۹۷. ایجاد سیستم توصیه گر محصول با استفاده از رویکرد کشف اجتماعات شبکه مشتریان

۹۸. استفاده کردن از سیستم های توصیه گر برای انتشار صریح دانش در سایت دیجی کالا

۹۹. ارائه سیستم آگاه به زمینه توصیه گر جاذبه های گردشگری براساس ردپایسنجش جمعیتی

۱۰۰. معرفی معیارهای شباهت در سیستم های توصیه گر

۱۰۱. بررسی سیستم های توصیه گر گردشگری در تلفن همراه

۱۰۲. طراحی سیستم توصیه گر انتخاب واحد جهت ارائه مشاوره و ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان

۱۰۳. حل مشکل شروع سرد در سیستم های توصیه گر با استفاده ازGA-PSO

۱۰۴. سیستم توصیه گر مقالات علمی مبتنی بر اطلاعاتزمینه ای با استفاده از پلت فرم هدوپ

۱۰۵. بهبود سیستم توصیه گر مقالات علمی با استفاده از استخراج پروفایل کاربر درداده های کلان

۱۰۶. بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر بااستفاده ازاستخراج نظرات کاربردر داده هایحجیم

۱۰۷. بررسی سیستم های توصیه گر در جمع سپاری وظیفه از نگاه همکاری های اجتماعی

۱۰۸. ارایه یک سیستم توصیه گر برای پیش بینی شاخه های هنرستان

۱۰۹. ارائه ی یک مدل ترکیبی برای سیستم توصیه گر با استفاده از تکنیک خوشه بندی شبکه های خودسازمان دهنده (SOM)

۱۱۰. مروری بر حال و آینده پژوهش در سیستم های توصیه گر

۱۱۱. تحلیل و بررسی روشهای استدلال معنایی در سیستم های توصیه گر هوشمند

۱۱۲. کاوش کاربرد وب به منظور طراحی سیستم توصیه گر وب با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی

۱۱۳. بهبود نتایج و عملکرد سیستم توصیه گر پالایش مشارکتی با پردازش روی اطلاعات پروفایل کاربران

۱۱۴. سیستم توصیه گر ترکیبی با استفاده از تکنولوژی شبکه های اجتماعی در صنعت خودرو

۱۱۵. ارائه مدلی مبتنی بر روش چندتایی جهت سیستم توصیه گر هوشمند

۱۱۶. مروری بر روش های مقابله با مشکل شروع سرد در سیستم های توصیه گر

۱۱۷. ارایه یک سیستم توصیه گر ترکیبی برای تجارت الکترونیک

۱۱۸. ارایه یک روش ترکیبی برای سیستم های توصیه گر فیلترینگ مشارکت جمعی حافظه محور

۱۱۹. ارایه یک الگوریتم رتبه بندی نظرات در سیستم های توصیه گر

۱۲۰. بهبود نتایج و عملکرد سیستم توصیه گر پالایش مشارکتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

۱۲۱. ارایه یک روش توصیه گر مبتنی بر محتوا جهت افزایش توانایی یادگیرنده در سیستم های یادگیری الکترونیکی و پیش بینی توصیه ها با استفاده از آنالیز تشخیصی

۱۲۲. ارایه یک سیستم توصیه گر ترکیبی مبتنی بر رویکرد کاوش قوانین انجمنی

۱۲۳. معرفی سیستم توصیه گر آگاه به زمینه بسته ی سفر در حوزه ی گردشگری

۱۲۴. بهبود الگوریتم خوشه بندی برای مساله کاربران gray-sheep در سیستم های توصیه گر

۱۲۵. بررسی آسیب پذیری روش های مبتنی بر گراف در سیستم های توصیه گر با استفاده از روش های مزرعه پیوند

۱۲۶. ارایه سیستم های توصیه گر جدید در تجارت الکترونیک با استفاده از ترکیب خوشه بندی فازی و روش ope One

۱۲۷. بهبود نتایج و عملکرد سیستم توصیه گر پالایش مشارکتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

۱۲۸. حل مشکل شروع سرد در سیستم های توصیه گر با استفاده از کاربران مجازی و روش یادگیری مدل

۱۲۹. نقش سیستم های توصیه گر در افزایش کیفیت و کارایی وب سایت ها و فروشگاه های آنلاین

۱۳۰. بررسی کارایی انرژی در شبکه حمل و نقل ریلی درون شهری از طریق پیاده سازی سیستم توصیه راهبریDAS )مطالعه موردی؛ نیمه جنوبی خط یک متروی تهران

۱۳۱. ارائه سیستم توصیه گر مبتنی بر کاوش استفاده از وب در دو فاز برخط و برون خط

۱۳۲. بهبود نتایج و عملکرد سیستم توصیهگر پالایش مشارکتی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی

۱۳۳. یک سیستم توصیهگر وب مبتنی برخوشهبندی فازی

۱۳۴. بهبود سیستمهای توصیهگر با درنظر گرفتن میزان اثرگذاری هر کاربر

۱۳۵. سیستمهای توصیه گر: چالشها و پیشرفتها

۱۳۶. ارائه راهکاری برای بهبود سیستم توصیه گر با ساخت پروفایل کاربر و بهینه سازی معیار ارزیابی

۱۳۷. طراحی سیستم توصیه گر انتخاب واحد (مدیر گروه مجازی) به کمک تکنیک های خوشه بندی، دسته بندی و قوانین انجمنی جهت ارتقای کیفیت آموزش

۱۳۸. طراحی سیستم مدیر گروه مجازی ( سیستم توصیه گر انتخاب واحد) با استفاده از قوانین انجمنی

۱۳۹. ارائه روشی جدید برای بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر وب با استفاده از قوانین انجمنی وزن دار

۱۴۰. بررسی سیستم های توصیه گر اجتماعی

۱۴۱. مروری بر سیستم های توصیه گر

۱۴۲. سیستم توصیه گر مبتنی بر هسته بر روی گراف های دوبخشی

۱۴۳. سیستم های توصیه گر در شبکه های اجتماعی فروشگاهی

۱۴۴. یک سیستم توصیه گر برای مزایده الکترونیکی کالا با استفاده از رویکرد مدل سازی موضوعی

۱۴۵. بررسی مفاهیم سیستم های توصیه گر و مسائل مربوط به مشکل کاربران جدید

۱۴۶. بررسی تاثیر سیستم های توصیه گر در بهبود عملکرد بازاریابی شبکه ای (مورد مطالعه محصولات دیجی کالا)

۱۴۷. ارائه یک راهکارجدید برای افزایش کارایی سیستم های توصیه گربا استفاده ازالگوریتم ژنتیک

۱۴۸. یک سیستم توصیه گر فازی به منظور انتخاب اقامتگاه در گردشگری الکترونیکی: مطالعه موردی گردشگری شهر یزد

۱۴۹. یک سیستم توصیه گر شخصی براساس کاربردکاوی وب و القای آن با درخت تصمیم گیری

۱۵۰. مدل سازی رفتار پیمایشی کاربر در وب سایت توسط شبکه های پتری رنگی با هدف تعیین علاقه مندی کاربر به منظور ارائه سیستم توصیه گر صفحات وب پویا

۱۵۱. استفاده از خصوصیات الگوریتم kNN برای رفع مشکلات مربوط به سیستم های توصیه گر

۱۵۲. ارائه مدل مفهومی سیستم توصیه گر گردشگری مبتن یبر شبکه اجتماعی و با بهره گیری از فناوری وب معنایی

۱۵۳. سیستم های توصیه گر در حوزه بهداشت و سلامت
۱۵۴. ارائه یک سیستم توصیه گر جهت کاوش در وب با استفاده از الگوریتمشبکه عصبی- فازی

۱۵۵. سیستم های توصیه گر

۱۵۶. بررسی الزامات ساختاری و مدیریتی بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند وارائه توصیه های سیاستی(مورد مطالعه: شهرداری تهران)

۱۵۷. ارائه یک سیستم توصیه گرمبتنی برVTS Database

۱۵۸. بهبود عملکرد سیستم‌های توصیه گر با استفاده از خوشه بندی فارسی و اطلاعات پرو فایل کاربران

۱۵۹. سیستم توصیه گر برچسب دار مبتنی بر شباهت های کاربران

۱۶۰. بررسی و مقایسه سیستمهای توصیه گر

۱۶۱. مروری بر ادبیات سیستم های توصیه گر به عنوان یک ابزار تقویت روابط با مشتری

۱۶۲. استفاده ی موثر از سیستم های توصیه گر جهت ارائه ی توصیه های شخصی سازی شده

۱۶۳. افزایش کارایی سیستم های تجارت الکترونیک با استفاده از سیستم های توصیه گر

۱۶۴. استفاده ی موثر از الگوریتم های همکار گونه ی مبتنی بر حافظه در سیستم های توصیه گر

۱۶۵. ارائه ی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از شبکه عصبی

۱۶۶. سلامت و تجارت در شهر الکترونیک با سیستم توصیه گر تغذیه بیماران، مبتنی بر چرخدستی های هوشمند و الگوریتم ژنتیک

۱۶۷. بررسی و تحلیل فاکتورهای اساسی در طراحی سیستم های توصیه گر

۱۶۸. طراحی سیستم توصیه گر با استفاده از برچسب گذاری در آموزش الکترونیکی

۱۶۹. ارزیابی نیاز غذایی و توصیه کودی محصولات گلخانه ای در سیستم آبکود
۱۷۰. روش های بازخورد منفی برای حل مشکل کاربر جدید در سیستم های توصیه کننده همکارانه بر مبنای حافظه

۱۷۱. سیستم توصیه گر مبتنی بر روش PROMETHEE II برای دسته های مختلف اقلام با تکرار خرید پایین

۱۷۲. سیستمهای مدیریت ایمنی ساختمان درکشورهای پیشرفته (درکشورهای اتحادیه اروپا - ژاپن -مالزی و توصیه هایی برای ایران

۱۷۳. طراحی سیستم توصیه گر تغذیه بیماران مبتنی بر چرخدستی های هوشمند و الگوریتم ژنتیک

با خرید این مقالات، فایل پی دی اف این مقالات برای شما ارسال می گردد. 

اگر در زمینه سیستم های توصیه گر در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.