تعیین شاخص‌ها در پرسشنامه تحقیقات آماری

تعیین شاخص‌ها در پرسشنامه تحقیقات آماری


  • 255 بازدید

هنگامی‌که مجموعه نتایج خود را تعیین کردید، می‌توانید شاخص‌ها را برای هر نتیجه ایجاد کنید.

شاخص یک نقطه داده (یا نقاط داده) است که نتیجه را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص‌ها باید در چارچوب نظرسنجی شما قابل‌اندازه‌گیری باشند (با استفاده از داده‌های کیفی یا کمی).

در مورد طراحی پرسشنامه مقالات دیگری نیز در آکادمی داده منتشر شده است:

چرا کیفیت داده بسیار مهم است؟

طراحی پرسشنامه ایجاد سؤال تحقیق ، نتایج و شاخص های شما

تعیین شاخص‌ها - مطالعه موردی شماره 1
شما یک سازمان مردم‌نهاد آموزشی را اداره می‌کنید، که بر روی یک برنامه آموزش معلمان در 1500 مدرسه در تبریز کار می‌کند. به‌عنوان بخشی از برنامه، تیم شما معلمان را در مورد چگونگی بهبود مهارت‌های خواندن دانش‌آموزان آموزش می‌دهد.

سؤال تحقیق
سازمان مردم‌نهاد من چقدر مهارت‌های تدریس معلمانی را که با آن‌ها کار می‌کنیم را بهبود بخشیده است، و این کار چقدر باعث بهبود مهارت خواندن دانش‌آموز شده است؟

نتایج
تغییر در مهارت‌های تدریس معلمان

 تغییر در مهارت‌های خواندن دانش‌آموزان

شاخص‌ها
اندازه‌گیری تغییر در مهارت‌های تدریس معلمان:

با گذشت زمان ارزیابی‌های کتبی انجام دهید.
بر کلاس‌های معلمان در فواصل زمانی مختلف نظارت کنید.
بازخورد کیفی دانش‌آموزان در مورد کلاس‌های معلمان دریافت کنید.
از معلمان بخواهید که پیشرفت خود در طول زمان را شرح دهند.
اندازه‌گیری تغییر در مهارت خواندن دانش‌آموزان:
تکالیف دانش‌آموزان را دنبال کنید.
نمرات امتحانات خواندن آن‌ها را دنبال کنید.
امتحان‌های خواندن را در فواصل زمانی مختلف برگزار کنید.
از دانش‌آموزان بخواهید که پیشرفت خواندن خود در طول زمان را شرح دهند.


تعیین شاخص‌ها - مطالعه موردی شماره 2
لنگرسازمان مردم‌نهاد شما با گروه های خودیاری زنان از منطقه‌ای در تهران همکاری می‌کند. الگوی شما برای تغییر دو لایه است (غیر مستقیم) - شما مستقیماً بر روی گروه های خودیاری زنان که با آن‌ها کار می‌کنید، از طریق جمع‌آوری کمک‌های مالی تأثیر می‌گذارید، که به‌نوبه خود زنان شرکت‌کننده در گروه های خودیاری را نیز توانمند می‌سازد.

سؤال تحقیق
سازمان مردم‌نهاد من چگونه در افزایش سرمایه گروه های خودیاری زنان که با آن‌ها کار می‌کنیم، کمک کرده است؟

نتایج
تغییر در سرمایه جمع‌آوری شده توسط گروه های خودیاری زنان قبل و بعد از ورود به برنامه من
توانمندسازی زنان در آن منطقه

شاخص‌ها
وجوه جمع‌آوری شده توسط گروه های خودیاری زنان از زمان ورود آن‌ها به برنامه شما را در هر ماه را اندازه‌گیری کنید
در مورد احساس توانمندی در آن‌ها در هر ماه، از زنان بازخورد کیفی بگیرید
تمایل زنان را برای تصمیم‌گیری در مورد خانواده خود را هر ماه اندازه‌گیری کنید
پس از ایجاد سؤال تحقیق، نتایج و شاخص‌های خود، دقیقاً می‌دانید چه داده‌هایی را برای جمع‌آوری نیاز دارید. بدین ترتیب، طراحی بقیه نظرسنجی شما بسیار ساده‌تر خواهد بود.