داده كاوی دانشجويان انصرافی دانشگاه تهران با تمركز بر حفظ دانشجويان شهريه پرداز

داده كاوی دانشجويان انصرافی دانشگاه تهران با تمركز بر حفظ دانشجويان شهريه پرداز


  • 451 بازدید

كاهش اعتبارات بخش دولتی آموزش عالی، ورود گسترده بخش خصوصی به حوزه آموزش عالی و آموزشهای الكترونیكی، تبدیل عرصه آموزش و رقابتهای آموزشی به رقابتهای آموزشـی ـ تجاری و در رأس همه، استقبال و عطش فراوان ورود به آموزش عـالی، مؤسسـه هـای آمـوزش عالی را بر آن داشته است با نگاهی نوین و در قالب دانشجویان شهریه پرداز به پـذیرش دانشـجو بنگرند و بدین نحو نه تنها كسب درآمد كنند، بلكه بتوانند برنامه های توسعه ای خود را نیز تحقـق بخشند. اكنون تكیه بر نوآوری و استفاده از فناوری، مزیت رقابتی ایجاد نمـیكنـد، گسـتردگی و استفادة آسان و در دسترس امكانات و تواناییهای اینترنت، سبب میشود كـه اتكـای صـرف بـه اینترنت، خالق مزیت رقابتی نباشد. امروزه خلق مزیت رقابتی، تنها در گرو تداوم و توسعه استفاده از سیستمهای اطلاعـاتی و محصـولات نوآورانـه مـدیریت فنـاوری اطلاعـات اسـت. در آینـده، جمع آوری داده های مشتریان به منبع مزیت رقابتی فزایندهای تبدیل خواهد شـد.
راهبـرد حفـظ مشتری، سرمایه گذاری ارزشمندی برای كسب درآمد و سـود در آینـده اسـت ( برایـان هـانیگمن، 2013 ). از این رو، سازمانها به ایـن نتیجـه رسـیدهانـد بـرای دسـتیابی بـه موفقیـت بلندمـدت كسبوكار، حفظ مشتری حیاتی است. به گزارش گروه گارتنر، افزایش 5 درصد در حفظ مشـتری میتواند سود كسبوكار را بین 25 تا 125 درصد افزایش دهد (مورفی و مـورفی، 2013 ). هزینـة جذب مشتری جدید میتواند پنج برابر هزینه جلب رضایت و حفظ مشتری باشد (تنتاكو و یو وای، 2014 ) . رویگردانی (ریزش ) مشتری از مهمترین چالشهای پیش روی سازمانهـا اسـت . بـرای كاهش هزینه های حفظ مشتری باید بر مشتریانی تمركز كرد كه به احتمال بیشـتری سـازمان را ترك میكنند . در این راستا، آموزش عالیِ بسیاری از كشـورهای جهـان بـرای مقابلـه و كـاهش زیانهای ناشی از انصراف دانشجو (ریزش مشتری)، از ابزاری نیرومند و مفیدی با نام « داده كاوی آموزشی» برای دستیابی به اهدافی مانند استخراج دادههای مرتبط با دانشجویان فردی، آموزشی و.. .  از حجم زیاد دادههای ذخیرهشده در پایگاههای اطلاعاتی و تجزیـه وتحلیـل آنهـا؛ شناسـایی دانشجویان در خطر ترك تحصیل؛ ارائه الگوی مناسب برای حفظ دانشجو به كمك خدماتی چون مشاوره؛ توصیه به شركت در كلاسهای تقویتی و بازآموزی و...، بهره میبرند. این مسـئله، هـم به لحاظ مالی و اجتماعی و هم به لحاظ اعتباری، برای مراكز آموزش عالی اهمیت ویـژه ای دارد. داده كاوی آموزشی را میتوان از جنبه های كسب درآمد مالی بیشتر برای مراكز آموزشی، ممانعـت از به هدر دادن منابع مالی و سـازمانی، پیشـبرد اهـداف آموزشـی و موفقیـت راهكارهـای جدیـد آموزشی، بررسی كرد. 

داده كاوی دانشجویان انصرافی دانشگاه تهران با تمركز بر حفظ دانشجویان شهریه پرداز (جلوگیری از رویگردانی مشتری) ، احمدی

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.