داده كاوی دانشجويان انصرافی دانشگاه تهران با تمركز بر حفظ دانشجويان شهريه پرداز - بیان مساله

داده كاوی دانشجويان انصرافی دانشگاه تهران با تمركز بر حفظ دانشجويان شهريه پرداز - بیان مساله


  • 493 بازدید

اكنون، بقای دانشجویان از بزرگترین چالش های مؤسسه های آمـوزش عـالی بـه شـمار مـیرود . به طور كلی ماندن دانشجوی بیشتر، به معنای بهرهمندی از برنامـه هـای آموزشـی بهتـر و كسـب درآمد بالاتر است ( ژانگ، اوسنا، كلارك و كیم، 2010 ).  در انصراف دانشجو، هم مؤسسه ها و هم دانشجو درگیر دو نوع هزینة مالی و انسانی خواهند بود (پیتمن، 2008 ).  هزینـة تحمیـل شـده بـر دانشجو شامل هدر رفتن شهریه تحصیلی (از ورود تا زمان انصراف) و سایر هزینه های جـانبی، از دست دادن فرصت اشتغال و درآمد آتی (پس از اتمام تحصیلات عالی ) اسـت. در مراكـز آمـوزش عالی (به خصوص مراكز آموزشی دولتی ) با كاهش اعتبارات عمومی و كمك های دولتی، انصـراف دانشجو به معنای از دست دادن درآمدی است كه در گسترش فعالیتهای آموزشی نقش ارزنـده ای دارد. گذشته از این، انصراف دانشجو و متعاقب آن كاهش دانشـجو، نـه تنهـا میـزان جـذب آتـی مؤسسه های آموزش عالی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلكه از اعتبار آنها در جامعه و آموزش عالی می كاهد . پیامد این مشكل فقط به دانشجویان و مؤسسه ها محدود نمی شود، بلكه اثـر منفـی آن گریبانگیر سرمایه انسانی متخصص كشور و توانایی پرورش نیروی ماهر بـرای پاسـخگویی بـه نیازهای جدید صنایع و حرفههای گوناگون خواهد شد (اسكات، شاه، گربننكوف و سینگ، 2008).  از این رو، نیاز به طرحهای مبتكرانه برای خنثی كردن این پدیده از اقدام های ضروری است. دانشجویان را به لحاظ درآمدزایی می توان به دو دسته عمده رایگان و شهریه پرداز تقسیم كرد. پذیرش دانشجویان شهریه پرداز در قالب دانشجوی شبانه، مجازی، روزانه شهریه پرداز و...، رویكرد نوین بسیاری از واحدهای آموزشی دولتی و غیردولتی بهمنظور ایجاد كسـبوكـار جدیـد، تـأمین هزینه های نگهداری و توسعه ای یا هر دو است. نتایج داده كاوی و پیشبینی های به دست آمـده از مدلهای برازش شده داده كاوی، سبب بهبود راهبرد بقای دانشجو شـده اسـت . آن چیزی كه سبب استفاده محققان از روش هـای داده كـاوی درخصـوص حفظ دانشجویان شده است، بازاریابی هدف مؤثرتر، تمركز بر بهبود بهره وری سازمانی و مدیریت فارغ التحصیلان است (كباكچیوا، 2013 ). یكی از چالشهای مراكـز آمـوزش عـالی، دانشـجویان انصرافی است . لذا تحلیل و ارزیابی انصراف دانشجویان شهریه پرداز نه تنها با تغییر سـطح درآمـد واحد آموزشی ارتباط دارد، بلكه اصل بسیار حیاتیِ « حفظ مشتری نسبت به جلب مشـتری جدیـد، هزینه كمتری دارد» را یادآوری میكند. اگر از دیدگاه عملكرد منابع سرمایه گذاری شـده بـه ایـن بخش، به موضوع نگریسته شود، شناسایی به موقع دانشجویان در معرض خطر انصراف مـیتوانـد مانع اتلاف منابع فردی، منابع ملی و منابع جهانی شود. 
سؤال های مطرح شده در این پژوهش به شرح زیر است :
 • آیا مدلی بـرای تشـخیص الگـوی رفتـاری دانشـجویان در معـرض انصـراف از سـایر دانشجویان، وجود دارد؟ آیا این الگو میتواند هزینه ماندگاری مشتری و جذب مشـتری جدید را كاهش دهد؟
 • آیا میتوان نقاط عطفی برای گرایش به انصراف تعیین كرد؟ 
• آیا میتوان جدول احتمال انصراف دانشجو را استخراج كرد؟
 • آیا میتوان شاخص هایی یافت كه ضمن كاهش زیانهای انصراف، درصـد مانـدگاری دانشجو را افزایش دهد؟
 • آیا نتایج پژوهش میتواند به مدیران ارشد در برنامه ریزیهای آموزشی كمك كند؟ برای پاسخ به سؤال های پژوهش، فرضیه های زیر مطرح شده است: .1 تفاوت رفتار دانشجویان انصرافی تحصیلات تكمیلی با كارشناسی درخور توجه است؛ .2 سال اول تحصیل مرحلة بحرانی انصراف شمرده میشود؛ .3 سن، وضعیت اقامت (بومی / غیربومی) و جنسیت دانشجو، از عوامل عمد تاثیرگـذار در انصراف دانشجو هستند.
هدف پژوهش، آگاه كردن كانونهای تصمیم گیری حوزه آموزش دانشـگاه تهـران، از طریـق تعیین میزان اهمیت هریك از صفات بیان شده ، ارائـه مـدل انصـراف دانشـجو، اسـتخراج جـدول پیشبینی انصراف و دسته بندی دانشجویان به لحاظ میزان تهدید خطر انصراف(زیـاد، متوسـط و كم) است تا از این رهگذر با ایجاد سیستم پشتیبان تصمیم گیری بـرای مـدیران ارشـد دانشـگاه، زمینة شناسایی دانشجویان در معرض خطر بهمنظور اتخاذ سیاستهـای مداخلـهجویانـة مناسـب فراهم شود و به هدف غایی یا به بیان دیگر، تسری آنها به آموزش عالی دست یابد. 

داده كاوی دانشجویان انصرافی دانشگاه تهران با تمركز بر حفظ دانشجویان شهریه پرداز (جلوگیری از رویگردانی مشتری) ، احمدی

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.