درباره فلسفه شبکه های اجتماعی

درباره فلسفه شبکه های اجتماعی


  • 798 بازدید

در علوم اجتماعی، میل جمعی به شرکت در یک جامعه پدیـده ای اسـت کـه مـدت هـا مـورد بررسی قرار گرفته است. حدود چهارصد سال قبل ارسطو، انسان را به عنوان شخصیتی کـه نیاز اساسی به جستجو و ایجاد جوامـع دارد، توصـیف کـرده اسـت. بنـابراین ایـده کلـی شبکه های اجتماعی جدید نیست. با این حال با ظهـور شـبکه جهـانی وب و توسـعه فنـاوری اطلاعات، شبکه های اجتماعی به یک بعد جدید دست پیدا کردنـد . بـه لطـف انـواع مختلـف نرم افزارهای اجتماعی مانند وبلاگها، سایت های تولید محتوا توسط کـاربر و جوامـع مجـازی در سراسر شبکه جهانی وب، مردم شروع بـه اتصـال و برقـراری ارتبـاط آنلایـن بـا یکـدیگر نمودند  .همراه با این تغییرات کاربرانی که پیش از این غیرفعال بوده اند، بـه تولیدکننـدگان محتوا در شبکه جهانی وب تبدیل شدند .در کنار این تغییرات، وب 2 نیـز شـناخته شـد. شبکه های اجتماعی نیز به عنوان یک رسانه جمعـی رایگـان و جدیـد بـه کـاربران بـه شـکل گستردهای ارائه شد.  
شبکه های اجتماعی نوع خاصی از جوامع مجازی است  .با این حـال، بـا توجـه بـه اینکـه یک پدیده جدید مرتبط با وب 2 میباشد، در نتیجه نـه یـک اصـطلاح پذیرفتـه شـده و نـه تعریف تثبیت شدهای از ان وجـود نـدارد . بویـد و الیسـون شـبکه هـای اجتمـاعی را بـه ایـن صورت تعریف کردهاند که «سایتهای شبکه اجتماعی به عنوان خدمات مبتنی بـر وب اسـت که به افراد اجازه میدهد، یک پروفایل عمومی یا نیمه عمومی در یک سیسـتم محـدود را بسازد؛ فهرستی از سایر کاربران بـرای اشـتراك گـذاری ارائـه دهـد ؛ فهرسـت افـراد مرتبط با وی و کسانی را که از طریق سایر افراد سیستم به او معرفی شدهاند، ببینـد و اوقـاتش را سپری سازد» .
این اصطلاحات متفاوت برای شبکه های اجتماعی آنلاین اغلب به صورت مترادف یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند، حتی اگر یک تعریف مشترکی از موضوع مورد نظر را به اشـتراك نگذارند، برای مثال بوید و الیسون اشاره میکنند که آنها به طور عمد اصطلاح «شبکه سازی» را جهت تأکید بر شروع رابطه بین افراد غریبه انتخاب نکرده اند. درحالی که چنین شبکه سازی در این سایتها امکانپذیر میباشد، وظیفه اصلی آنها نیست. نمونه چنین سایتهای محتـواگرایی هم یوتیوب و توئیتر میباشد. بیر  معتقد است تعریفی که بوید و الیسون ارائه دادهاند، بسیار گسترده است. بنابرین شبکه های اجتماعی آنلاین را برطبق نظر بوید و الیسون تعریف کرده اما تمرکز بر سایت های کاربر محور میباشد.
ارائه الگویی براي تحلیل رفتار کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از روش های داده کاوی: یک شبکه اجتماعی در ایران، سهرابی

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 

اگر در زمینه شبکه های اجتماعی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.