دویست و هفتاد مقاله فارسی در زمینه بیوانفورماتیک

دویست و هفتاد مقاله فارسی در زمینه بیوانفورماتیک


  • 1,161 بازدید

مقالات فارسی برای کسانی که به دنبال تحقیق در مورد موضوعی هستند بهترین نقطه شروع است. در این مقالات که در کنفرانس ها و مجلات داخلی و به زبان فارسی چاپ شده است موضوعات مختلفی مورد تحقیق قرار گرفته و به چاپ رسیده است. در این مجموعه بیش از  دویست و هفتاد مقاله فارسی در زمینه بیوانفورماتیک جمع آوری شده است. این مجموعه برای کسانی که در مرحله انتخاب موضوع برای پژوهش خود هستند بسیار مفید است. با خواندن این مقالات بسیاری از کارهای انجام شده و ایده های پیاده سازی شده در اختیار محقق قرار می گیرد. عنوان مقالات به قرار زیر است:

۱. آنالیز بیوانفورماتیکی پروموتور ژن بتا آمیرین سنتاز کاسنی در گیاهان مدل آرابیدوپسیس و برنج

۲. بررسی ساختار و عملکرد پروتیین Rhamnogalacturonides degradation RhiN از باکتری Bacteroides xylanosolvens با استفاده از بیوانفورماتیک

۳. مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم آلفا آمیلاز با روشهای بیوانفورماتیکی

۴. مطالعات بیوانفورماتیکی جهت ایجاد مقاومت چندگانه به جدایه های ایرانی پوتی ویروس های مهم کدوییان با استفاده از مکانیسم خاموشی آر ان آ

۵. مروری بر نرم افزارهای بیوانفورماتیکی مورد نیاز برای مدیریت داده های پروتیین و نوکلیوتید در پروژه های بیوتکنولوژی

۶. مطالعه بیوانفورماتیکی الگوی تمایل کدونی در طی تکامل باکتری های مختلف با استفاده از ژن خانه دار rpoB

۷. مقایسه زبان های برنامه نویسی مورد استفاده در بیوانفورماتیک: Python در مقابل R
۸. بررسی بیوانفورماتیکی پتانسیل افزایش دهندگی رشد گیاه توسط Herbaspirillum rhizosphaerae را آشکار می کند
۹. بررسی بیوانفورماتیکی پروتیین های همولوگ PvdQ در باکتریهای محرک رشد
۱۰. ارزیابی بیوانفورماتیکی مسیرهای سیگنالی تارگتوم hsa-miR-3934 و عملکرد SNP مرتبط با آن(rs2976394) در افراد مبتلا به سرطان معده

۱۱. بررسی بیوانفورماتیکی مرتبط ترین مسیرهای سیگنالینگ hsa-miR-605 در سرطان پستان

۱۲. طراحی آنالوگ های پپتید ضد میکروبی CM11 مبتنی بر تغییر توالی در پایگاه های بیوانفورماتیک

۱۳. بررسی و شناسایی بیوانفورماتیکی miRNA های مرتبط با سرطان تیرویید

۱۴. ارزیابی بیوانفورماتیکی hsa-miR-514b-5p مرتبط با پلی مورفیسم تک نوکلیوتیدی(rs73016210) ژن IL6R و ابتلا به سرطان پستان

۱۵. کاربرد ابزارهای بیوانفورماتیک در آنالیز پروتیین های ضروری

۱۶. داکینگ مولکولی و آنالیز بیوانفورماتیکی جایگاه فعال آنزیم کلسترول اکسیداز
۱۷. آنالیز بیوانفورماتیکی ناحیه پروموتوری ژن GAIدر برخی گونه های چوبی گردو وانگور، دو لپه ای سویا و آرابیدوپسیس و تک لپه ای برنج
۱۸. آنالیز بیوانفورماتیکی مرتبط ترین مسیرهای سیگنالینگ سلولیhsa-miR-513b در سرطان پستان
۱۹. آنالیز بیوانفورماتیک اپیتوپ های Bcell و Tcell در پروتیین متصل شونده به کولین باکتری استرپتوکوکوس پنومونیا

۲۰. همسانه سازی، مطالعه بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن سکوالن سینتاز 1 در شیرین بیان بومی ایران

۲۱. ارزیابی بیوانفورماتیکی آلرژنسیتی پروتیین های بتالاکتوگلوبولین موجود در شیر برخی از گونه های دامی

۲۲. ارزیابی آلرژنسیتی پروتیین کازیین موجود در شیر برخی از گونه های دامی با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی

۲۳. بررسی بیوانفورماتیکی ناحیه پروموتر ژن P5CS در چندین گونه مختلف گیاهی

۲۴. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک DGAT1 ژن در نشخوارکنندگان

۲۵. بررسی بیوانفورماتیکی توکسین ST در Escherichia coli

۲۶. مطالعه ی بیوانفورماتیکی میانکنش آنزیم رنیلا لوسیفراز با سوبستراهای مختلف

۲۷. بررسی بیوانفورماتیکی ژن های دخیل در بلوغ و تکامل دانه برنج با استفاده از روش RNA-seq

۲۸. بررسی بیوانفورماتیک آنزیمGTP-CH1 در گیاه گوجه فرنگی(Solanum lycopersicum)

۲۹. بیوانفورماتیک و مروری بر پیش بینی ساختار سوم پروتیین

۳۰. توسعه ابزار بیوانفورماتیکی جهت ایجاد شیب غلظت یونی در شبیه سازی دینامیک مولکولی غشاهای زیستی
۳۱. مرور جامعی بر ابزارهای بیوانفورماتیکی و چالش های مربوط به پیش بینی جایگاه های هدف اپیژنتیکی توسطتوالی یابی ژنومی
۳۲. شناسایی عوامل رونویسی خانواده بزرگ AP2/ERF در گندم نان با استفاده از رویکرد بیوانفورماتیک
۳۳. آنالیز بیوانفورماتیکی پروتیین VP35 ویروس ابولا ebola
۳۴. آنالیز بیوانفورماتیکی OprI ،OprF و PcrV در سودوموناس آیروجینوزا به عنوان کاندیدای واکسن
۳۵. استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی برای کشف بیومارکرها
۳۶. مطالعه بیوانفورماتیکی آنزیم کیتیناز تریکودرما آتروویریده
۳۷. آنالیز بیوانفورماتیکی hsp70 در نشخوارکنندگان

۳۸. بررسی بیوانفورماتیکی پرایمر ژن آنژیوتانسینوژن در روش Comparative Real Time PCR
۳۹. مطالعات بیوانفورماتیکی طراحی پرایمر جهت بررسی rs3129878 و rs7192 به روش PLFR و ARMS
۴۰. مطالعات بیوانفورماتیکی جهت شناسایی توالی های STR درژن p53 و بررسی ارتباط آنها با سرطان پروستات
۴۱. مطالعه بیوانفورماتیکی ژنومیکس و پروتئومیکس فاکتور رشد اعصاب (Nerve Growth Factor)

۴۲. بررسی یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک

۴۳. بررسی بیوانفورماتیکی ژنPPARDelta در شناسایی بیماری آرتروز

۴۴. نقش بیوانفورماتیک در مطالعه miRNA ها در زمینه سرطان

۴۵. بررسی روشهای تجمیع دادهها در بیوانفورماتیک

۴۶. شناسایی بیوانفورماتیکی ژن های هدف چند میکرو RNA جدید در انگور

۴۷. تکنیک تتراپرایمرآرمز PCR جهت بررسی پلیمورفیسم در جایگاه اتصال ریز RNA مبتنی بر تطابق داده های بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی

۴۸. بررسی بیوانفورماتیکی امکان حضور ریز RNA های جدید در ژن پذیرندهی فاکتور رشد اپیدرمی

۴۹. آنالیز بیوانفورماتیکی توالی ژن CONSTANS در گیاه چغندرقند

۵۰. آنالیز بیوانفورماتیکی توالی ژن VIN3 در گیاه چغندرقند

۵۱. ارائه الگوریتمی کارا جهت حل نمونه مسائل ارضاپذیری بیشینه بولی مدل شده از مبحث بیوانفورماتیک

۵۲. آنالیز بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژنهای PHT در گیاه Arabidopsis thaliana

۵۳. طراحی بیوانفورماتیکی پرایمر برای پروموتور ژن لیزوزیم مرغی و ناقل pEGFP_N1 به منظور انجام همسانه گر سازی غیر وابسته به لیگاز و آنزیم برش
۵۴. توالی یابی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی قسمتی ازپروموتور ژن بتاکازئین درشترهای تک کوهان ایران

۵۵. تعیین توالی آنالیزهای بیوانفورماتیکی و بررسی موتیفهای قسمتی ازپروموتور ژن بتاکازئین درشترهای دوکوهان ایران

۵۶. مطالعه فیلوژنتیکی و بیوانفورماتیکی عوامل تبدیل رشد بتا TGFβ در چندگونه دام اهلی

۵۷. آنالیز بیوانفورماتیکی و ژنتیکیHSP 70در بین حیوانات مزرعه ای

۵۸. کاهش ابعاد داده های بیوانفورماتیک با استفاده از معیارهای رتبه بندی ویژگی ها

۵۹. الگوریتم کلونی زنبور عسل اصلاح شده و کاربرد آن در کاهش ابعادداده های بیوانفورماتیک

۶۰. بررسی بیوانفورماتیکی ساختار پروتیین ژن فاکتور رشد شبه انسولین نوع 1 در بوقلمون
۶۱. فرصت های بیوانفورماتیک برای شناسایی دارو و مطالعه گیاهان دارویی

۶۲. بررسی ویژگی های بیوانفورماتیکی ژن IGF-1 در فیل ماهی (Huso huso)

۶۳. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن هورمون رشد در فیل ماهی (Huso huso)

۶۴. پروفایل بیان ژنها در ریشه گندم تحت تنش خشکی: مطالعه بیوانفورماتیکی

۶۵. بررسی بیوانفورماتیکی اپی توپ های خطی پروتئین هماگلوتنین (HA) در ویروس آنفلوانزای H5N1

۶۶. بررسی بیوانفورماتیکی سایت فعال و روابط تکاملی پروتئین های هماگلوتنین در ویروس آنفلوانزایA

۶۷. آنالیز بیوانفورماتیکی و مطالعات مدلسازی ساختاری آنزیم هلیکاز ترمیم کننده (UvrD) DNA در آرابیدوپسیس تالیانا (Arabidopsis thaliana) و برنج ( Oryza sativa)

۶۸. بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین فارنسیل دیفسفات سنتاز در خانواده استراسه و چند خانواده گیاهی دیگر

۶۹. بررسی بیوانفورماتیکی خواص پیوندی بتالاکتوگلوبولین گاوی طبیعی و جهش یافته A86Q

۷۰. مطالعه بیوانفورماتیکی ژنAPX1 در حبوبات

۷۱. بررسی بیوانفورماتیکی پروموتر ژنPSY موثر در پاسخ به تنش های زیستی و غیرزیستی

۷۲. پیش بینی بیوانفورماتیکی پروتئین های قابل شناسایی بوسیله -γ کربوکسیلاز حشره دروزوفیلا

۷۳. بررسی بیوانفورماتیکی میکروRNAهای درگیر در تنشهای غیرزیستی در آرابیدوپسیس

۷۴. شناسایی لکتینهای جدید برای درمان سرطان با استفاده از بیوانفورماتیک

۷۵. یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان
۷۶. یافتن یک توالی تکراری کوتاه در اینترون اول ژنP53باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی
۷۷. شناسایی دمینهای موجود در پروتئینهای ژنوم ویروس موزاییک کوتولگی ذرت با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک

۷۸. بررسی بیوانفورماتیکی ساختار وعملکرد اووکالیکسین- 32 در مرغ و بلدرچین ژاپنی

۷۹. ارزیابی بیوانفورماتیک داده هایDeep sequencingنمونه های سرطان پستان به منظور شناساییmiRNAهای جدید
۸۰. مقایسه بیوانفورماتیکی زیرواحدهای بزرگ و کوچک آنزیمRibulose-1,5-bisphosphate Carboxylase (Rubisco) در چند خانواده گیاهی

۸۱. بررسی بیوانفورماتیکی آنزیم کیتیناز جداسازی شده از گیاهCucurbita maxima

۸۲. بررسی بیوانفورماتیکی ویژگی های بیوشیمیایی پکتات لیازLدر میکروارگانیسمهای باکتریایی و قارچی
۸۳. مطالعه بیوانفورماتیکی توالیهای پروتئین پکتاتلیاز در نماینده گیاهان دولپهایArabidopsis thaliana و تکلپهای Oryza sativa

۸۴. بررسی بیوانفورماتیکی الگوی بیان ژنهای دفنزین و پراکسیداز درگندم آلوده به بیماریهای قارچی

۸۵. بررسی بیوانفورماتیکی و تائید آزمایشگاهی یکmiRNAی جدید در ناحیه ژنیBrcA2
۸۶. بررسی بیوانفورماتیکی امکان حضورmiRNA های جدید در ناحیه افزایش یافته3q26.33 در سرطان ریه
۸۷. رویکرد بیوانفورماتیک در تولید فیوژن پروتئین کایمریک اپسیلون بتا Clostridium perfringensو بیان آن درE. Coli

۸۸. مطالعه سطح در دسترس پروتئین در آنزیم های رنیلا لوسیفراز و رنیلا لوسیفراز 8با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک
۸۹. آنالیز بیوانفورماتیکی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی بدمعنی ژنMEFV
۹۰. پیشگویی بیوانفورماتیکی خاصیت آنتی ژنیسیته فاکتور انعقادی 8
۹۱. چندشکلی و سن تکاملی برخی خانوادههای رتروترنسپوزونی انگور با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک
۹۲. بررسی بیوانفورماتیکی ژن 1-دئوکسی-دی -زایلوز 5-فسفات سنتاز در چندین گونه گیاهی به منظور جداسازی ژن در پیرتروم

۹۳. بهینهسازی بیوانفورماتیکی پپتید نشانه آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنی فورمیس بومی ایران به منظور ترشحی کردن پروتئینهای نوترکیب
۹۴. آنالیز بیوانفورماتیکی ژنIGF-1در پنج گونه دام اهلی

۹۵. آنالیز بیوانفورماتیکی ژنGH1 در پنج گونه دام اهلی

۹۶. آنالیز بیوانفورماتیکی ژنIGF-2 در پنج گونه دام اهلی

۹۷. آنالیز بیوانفورماتیکی ژن TYRP-1 در پنج گونه دام اهلی

۹۸. شناسایی بیوانفورماتیکی و معرفی برخی ازmicroRNAهای درگیر در افزایش بروز سرطان کولورکتال از طریق مسیر سیگنالیwnt/βcatenin

۹۹. بررسی بیوانفورماتیکی پروتئینNac2 در گیاهان
۱۰۰. بررسی بیوانفورماتیک پروتئین تیوردوکسین در باکتری Bacillus amyloliquefaciens (E1UMJ5)

۱۰۱. نقش بیوانفورماتیک و ایمونوانفورماتیک در توسعه ی فرایندهای کشف و توسعه ی شناختی از سموم قارچی

۱۰۲. بررسی بیوانفورماتیکی ژن pox در باکتری های خانواده Alcaligenaceae

۱۰۳. آنالیز بیوانفورماتیکی پروموتر ژنهای آلفا و بتا فاسیولین و بررسی بیان آنها در دانه لوبیا

۱۰۴. بررسی بیوانفورماتیک پروتئین لینالول در گیاه اسطوخودوس (ABB73045)

۱۰۵. بررسی بیوانفورماتیکی ژن CHS در گونه های مختلف خانواده های Rutaceae و Rosaceae

۱۰۶. بررسی بیوانفورماتیکی ژن 3-هیدروکسی- 3-متیل گلوتاریل- کوآنزیم آ ردوکت (HMGR) در فندق (Corylus avellana)

۱۰۷. آنالیز بیوانفورماتیکی ایمنی در پروتئین هایگرومایسین فسفوترانسفراز (hpt) در برنج تراریخته

۱۰۸. شناسایی بیوانفورماتیکی میکرو RNA ها در انگور

۱۰۹. بررسی بیوانفورماتیکی عناصر تنظیمی پروموترهای اختصاصی دانه

۱۱۰. بررسی بیوانفورماتیکی جهشهای شناخته شده ی ژن Bid در سرطان معده

۱۱۱. مروری بر کاربردهای نوین تکنیک های محاسبات نرم و داده کاوی نرم در بیوانفورماتیک

۱۱۲. کاربرد رایانش ابری در بیوانفورماتیک کاربردی

۱۱۳. کاهش ابعاد داده های بیوانفورماتیکی با استفاده از الگوریتم جفت گیری زنبور عسل

۱۱۴. مطالعه فیلوژنی و بیوانفورماتیکی ساختار کریستالوگرافی پروتئین متصل شونده به کولن ترازین : چرا پروتئین متصل شونده به کولن ترازین یک پروتئین نورافشان نیست

۱۱۵. پیشبینی بیوانفورماتیکی نواحی در دسترس حلال در آنزیم رنیلا لوسیفراز و بررسی تغییرات پایداری ناشی از جهش در آمینواسید سطحی

۱۱۶. بررسی تاثیر موتاسیون هدفمند در آمینواسیدهای جایگاه فعال آنزیم رنیلا لوسیفراز بر تمایل به سوبسترا; مطالعه بیوانفورماتیک

۱۱۷. تجزیه بیوانفورماتیکی ESTهای جداسازی شده از گیاه تحت تنش شوریAeluropus littoralis

۱۱۸. بررسی بیوانفورماتیکی پروموتر ژن ERG3 موثر در پاسخ به تنش ها در برنج و ذرت

۱۱۹. بررسی کاربرد محاسبات ابری در بیوانفورماتیک

۱۲۰. بررسی پارامترهای بیوانفورماتیکی ژن ABP1 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
۱۲۱. بررسی و تحلیل خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کد کننده Yr10 مقاومت به زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f.sp. tritici)
۱۲۲. مطالعه نواحی پالیندرومی در ژنوم برنج با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک

۱۲۳. بررسی بیوانفورماتیکی ساختار و بیان ژن ARF16 در گیاه آرابیدوپسین تالیانا

۱۲۴. بررسی ی تحلیل خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کنترل کننده گلدهی TEM1 در گیاه آرابیدوپسین تالیانا
۱۲۵. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن AtEXPB2 مسئول طویل شدن دیواره سلولی در آرابیدوپسیس تالیانا
۱۲۶. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن های آنزیم IFS در گیاه سویا( Glycine max)

۱۲۷. شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج

۱۲۸. بررسی بیوانفورماتیکی لینالول سنتاز در خانواده های نعناعیان و چندین خانواده های گیاهی دیگر

۱۲۹. اثر ژن OsNAC6 بر روی بیان سایر ژنهای برنج تحت تنش شوری با استفاده از راهکار بیوانفورماتیک

۱۳۰. بررسی بیوانفورماتیکی الگوی بیان ژن S-like RNase درگندم آلوده به بیماری های قارچی

۱۳۱. بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی DNA و رابطه اش بامهندسی بیوانفورماتیک

۱۳۲. نقش آمار در بیوانفورماتیک
۱۳۳. بررسی نقش موتیف N-terminal cxxc در پمپ انتقال دهنده فلزات سنگین در گیاهان فرا انباشتگر فلزات سنگین و غیر فراانباشتگر با استفاده از بیوانفورماتیک

۱۳۴. مطالعه بیوانفورماتیکی و شناسایی موتیف های موجود در پروموتر ژن های گیرنده های شبه کینازی در آرابیدوپسیس تالیانا

۱۳۵. بررسی بیوانفورماتیکی ژن HRD در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
۱۳۶. مطالعه بیوانفورماتیکی ژن های درگیر در مرحله گلدهی citrus sinensis
۱۳۷. شناسایی بیوانفورماتیکی چهارمولکول miRNA درگیاه نعنا Mentha piperita (pipermint)
۱۳۸. مطالعه بیوانفورماتیکی ژن مسئول مقاومت به سفیدک سطحی در لوکوس pm3 در گندم

۱۳۹. بررسی بیوانفورماتیکی ژن بتاآمیرین سنتازدرخانواده آستراسه و چندین خانواده گیاهی

۱۴۰. مطالعه فیلوژنتیکی سودوموناس فلورسانس تولید کننده گالاکتوز دهیدروژناز و آنالیز بیوانفورماتیکی آنزیم جهت شناسایی دنباله های آمینواسیدی جایگاه فعال

۱۴۱. بررسی های بیوانفورماتیکی برای شناسایی میکرو RNA های حفظ شده در گیاه توت فرنگی

۱۴۲. شناسایی ژن های دفنسین در گیاه توت فرنگی(Fragaria vesca) با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی

۱۴۳. شناسایی سه عضو جدیدخانواده های miR167 ، miR172 و miR399 در گندم ( Triticum aestivum ) با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی

۱۴۴. بررسی بیوانفورماتیکی آنزیم های گلوکاناز باکتری ترموفیل Cohnella A

۱۴۵. بررسی بیوانفورماتیکی عملکرد ژن FT در گیاه توت فرنگی

۱۴۶. مطالعه بیوانفورماتیکی پپتیدازهای هضم کننده کوتیکول خانواده S8 در قارچ های بیماریزای حشرات

۱۴۷. شناسایی miRNA های مختلف، ژن های هدف و کارکرد مولکولی آنها در گونه prunus persica(peach) با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیکی

۱۴۸. بررسی بیوانفورماتیکی توالی ژن میتوکندریایی COI در گونه های مختلف خانوادهEntomobryidae ازراسته پادمان(Hexapoda : Collembola)
۱۴۹. بررسی بیوانفورماتیک ژن سوپر اکسیددیسموتاز در آرابیدوپسیس (Arabidopsisthaliana) و گیاه شورپسند Thellungiella halophyla

۱۵۰. بررسی بیوانفورماتیکی عملکرد ژن شبه دفنسین D2 در گیاه توت فرنگی

۱۵۱. بررسی بیوانفورماتیکی پروموتور ژن دفنسین pdcl در گیاه ذرت

۱۵۲. بررسی بیوانفورماتیکی ژن MDHAR از گیاه آلوروژوس لیتولاریس

۱۵۳. ارزیابی بیوانفورماتیکی خصوصیات بیوشیمیای پلولاناز تیپ در آرکناها و باکتری ها (GH57)

۱۵۴. بررسی بیوانفورماتیکی خصوصیات بیوشیمیایی پلیگالاکتورونازهای قارچی

۱۵۵. مقایسه بیوانفورماتیکی پلی گالاکتورونازهای قارچی و باکتریایی
۱۵۶. بررسی و مقایسه بیوانفورماتیکی خصوصیات بیوشیمیایی کیتینازهای کلاس 3 در گیاهان و قارچ ها
۱۵۷. بررسی بیوانفورماتیکی خصوصیات بیوشیمیایی برخی ایزوفرم های آنزیم آسکوربات پراکسیداز

۱۵۸. مطالعه بیوانفورماتیکی تنش خشکی در گندم نان Triticum aestivum

۱۵۹. آنالیز بیوانفورماتیکی توالی پروتئینی Hsp 90 در بین گونه های مختلف راسته Saccharomycetales بر اساس داده کاوی

۱۶۰. مطالعه بیوانفورماتیکی آنزیمهای سیتوکروم P450 در قارچ بیماریزای حشرات Beauveria bassiana
۱۶۱. مقایسه بیوانفورماتیکی بین شاخص های ترجیح کدونی ژن های رمز کننده پمپ انتقال دهنده فلزات سنگین ( P1B-ATPase ) بین گیاهان و باکتری های مختلف

۱۶۲. مقایسه بیوانفورماتیکی ویژگی های ایزوفرم های مختلف ژن DREB در گیاهان مختلف
۱۶۳. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالیهای EST کلاله زعفران (Crocus sativus L.) به منظور تعیین جهتگیری کارکردی ژنوم و شبکه ژنی

۱۶۴. مهارت های داده کاوی در محاسبات بیوانفورماتیک کاربردی

۱۶۵. مطالعه‌ی پروتئین‌های آرگونات موجود در گیاه سویا (Glycine max) با استفاده از ابزار بیوانفورماتیکی
۱۶۶. بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین های شبه‌دایسر (Diser-like) در گیاه خیار (Cucumis sativus L)
۱۶۷. بیوانفورماتیک در کشورهای جهان سوم
۱۶۸. بررسی بیوانفورماتیکی ژن های گره زا در باکتری های همزیست با لگوم
۱۶۹. بررسی بیوانفورماتیکی جایگاه تاکسونومیکی باکتری های همزیست با لگومینوزه بر اساس ژن رپ16S rRNA
۱۷۰. پیش بینی متغییرهای ژنی آنزیم پالمیتویل کوآنزیم آ براساس مدل های بیوانفورماتیک
۱۷۱. پیش بینی و مقایسه بیوانفورماتیکی محل فعالیت پروتئین های فسفات ترانسپورتر در گیاهان و جانوران
۱۷۲. بررسی بیوانفورماتیکی ژن کیتیناز جدا شده از خربزه وحشی Cucumis melo var. Agrestis
۱۷۳. بررسی بیوانفورماتیکی پروتئینهای شبه دایسر Dicer-like در سه گیاه دارویی Citrus clementina، Capsella rubella و Citrus sinensis
۱۷۴. آشکار سازی میکرو RNA های کارآمد مستقر در اینترون 2 ژن Bcl2 انسانی مبتنی بر تطابق داده های بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی
۱۷۵. مقایسه بیوانفورماتیکی ژن hrpN مولد هارپین در چند گونه اروینیای واقعی و پکتولیتیک
۱۷۶. آنالیز بیوانفورماتیکی ارتباط تکاملی آنزیم PAL بین دو جنس Petroselinum crispum و Rhodosporidium toruloides
۱۷۷. بررسی خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کد کننده 3 NAS در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
۱۷۸. تنمایی از بیوانفورماتیک و کاربرد آن در بیولوژی با تاکید بر توالی یابی
۱۷۹. بررسی بیوانفورماتیکی ساختار آنزیم تاکسادین سینتاز
۱۸۰. استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی در شناسایی موتیف های ژن گلوکزاکسیداز gox
۱۸۱. شناسایی بیوانفورماتیکی micro RNA ها و ژ نهای هدف آ نها درگیاه زردآلو

۱۸۲. بررسی بیوانفورماتیکی ساخت پروتئین فیوژن حاوی پپتیدهای ایمنوژن ژن هماگلوتینین-نورآمینیداز ویروس نیوکاسل و ژن هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا H9N2 به عنوان واکسن نوترکیب
۱۸۳. بررسی بیوانفورماتیکی اثر ژن PFT1 در بیان ژن های دفاعی گیاه آرابیدوپسیس
۱۸۴. تخمین دادههای گمشده حاصل از آزمایشهای ریزآرایههای cDNA توسط الگوریتمهای بیوانفورماتیکی
۱۸۵. تجزیه و تحلیلی بیوانفورماتیکی کدون بیاس
۱۸۶. بررسی بیوانفورماتیکی نواحی بالادست ژن فیتاز قارچی (Phy A)
۱۸۷. مطالعه بیوانفورماتیکی ژن پیروفسفاتاز و اکوئلی آرابیدوپسیس AVP1

۱۸۸. آنالیز بیوانفورماتیک خانواده های ژنی دفاع اکسیداتیو در گیاه برنج
۱۸۹. مطالعه فیلوژنتیکی ژنهای مقاوم به بیماری و مطالعه عملکردی ژن RLM1 در Arabidopsis thaliana با ابزارهای بیوانفورماتیکی

۱۹۰. بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین های آرگونات در گیاه خیار (Cucumis sativus L)

۱۹۱. آنالیز فیلوژنتیکی پروتئین FMRP انسان با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی

۱۹۲. بررسی بیوانفورماتیکی پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی بدمعنی ژن HL-A-DRB1

۱۹۳. بررسی بیوانفورماتیکی مارکرهای STR در جایگاه ژنی CYP21A2

۱۹۴. مقایسه بیوانفورماتیکی ژن های مولد هسته یخ در چند گونه باکتری گرم منفی
۱۹۵. آنالیز بیوانفورماتیکی نواحی پروموتری ژنهای دخیل در غیراشباع سازی اسیدهای چرب (FAD) در گیاه مدل آرابیدوپسیس جهت کشف سایت های اتصال فاکتورهای رونویسی و بررسی انطباق این نواحی با عملکردهای متنوع این ژنها

۱۹۶. بررسی خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کد کننده پروتئین سیستین لیاز در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا

۱۹۷. آنالیز بیوانفورماتیکی توالی غیر ترجمه شونده Mrna

۱۹۸. بررسی بیوانفورماتیک پروموتور خانواده های ژنی DREB1 و DREB2 در دوگیاه مدل آرابیدوپسیس و برنج

۱۹۹. بررسی بیوانفورماتیک و آنالیز مولکولی مارکرهای چندشکلی ناحیه ژن FMR1 در جمعیت ایران

۲۰۰. بررسی بیوانفورماتیک بیان ژن های KAT2 و KAT1 تحت تنش شوری در گیاه آرابیدوبسیس

۲۰۱. مقایسه بیوانفورماتیکی سایت های فعال آنزیم بتا 1 و 4 اندوگلوکاناز در دو ایزوله دارای فعالیت بالا و پائین سلولازی Trichoderma longibrachiatum

۲۰۲. بررسی بیوانفورماتیکی پروموتور ژن pikh، رمز کننده پروتئین درگیر در مقاومت به بیماریها در Oryza sativa

۲۰۳. بررسی ساختار پروتئینی نوروترنسمیتر گابا ((GABA(A و (GABA(B) با استفاده از مدلهای آماری بیوانفورماتیکی

۲۰۴. بررسی بیوانفورماتیکی microRNAs برای شناسایی ژنها و مسیرهای سلولی مرتبط با مدولوبلاستوما

۲۰۵. بررسی بیوانفورماتیکی ناحیه پروموتر ژن های رمز کننده H(+) - ATPase غشای پلاسمایی در Arabidopsis thaliana
۲۰۶. یافتن میکرو RNA های مؤثر در مهار ژنهای دخیل در مسیر PI3K/AKT/Mtor با استفاده از روشهای بیوانفورماتیک

۲۰۷. به کار گیری الگوریتم های بیوانفورماتیک در تشخیص HIV1 و HIV2
۲۰۸. بررسی تنوع و ارتباط ژنتیکی بین ژنوتیپ های زیتون خودرو و وحشی ایرانی با استفاده از روشهای بیوانفورماتیک
۲۰۹. آنالیز بیوانفورماتیکی داده های ریزآرایه بیماری آنفولانزا و تعیین عوامل رونویسی over (Mice) در موش expressed
۲۱۰. استفاده از سیستمهای ناهمگون به عنوان شتاب دهنده در بیوانفورماتیک
۲۱۱. ابعاد حقوقی چالش های حقوق مالکیت فکری در بیوانفورماتیک
۲۱۲. ساخت یک محیط محاسبات شبکه ای برای بیوانفورماتیک
۲۱۳. همکاری بین انفورماتیک پزشکی و بیوانفورماتیک : تسهیل پزشکی ژنومیک برای مراقبت های بهداشتی آینده
۲۱۴. بیوانفورماتیک در ارزیابی و توسعه دارویی
۲۱۵. بررسی کاربردهای محاسبات شبکه ای در بیوانفورماتیک
۲۱۶. مهارت های داده کاوی در محاسبات بیوانفورماتیک کاربردی
۲۱۷. توسعه الگوریتم بیوانفورماتیک برای محیط های شبکه ای
۲۱۸. بررسی کاربردهای بیوانفورماتیک در معماری های موازی
۲۱۹. آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین کایمریک طراحی شده به عنوان واکسن سهظرفیتی خوراکی علیه عفونت های اسهالی باکتریال
۲۲۰. بررسی بیوانفورماتیکی واکسن زیرواحدی و DNA علیه سویه های مختلف بروسلا
۲۲۱. مطالعه و بررسی بیوانفورماتیکی استیل ترانسفرازی مخمر (AYT1)
۲۲۲. ژن: merR مقایسه و آنالیز فیلوژنتیکی و بیوانفورماتیکی به منظور بررسی حساسیت های مختلف به ترکیبات جیوه
۲۲۳. بررسی بیوانفورماتیک مارکرهای ژن دیستروفین
۲۲۴. بررسی بیوانفورماتیکی سازه دو قسمتی حاوی زیرواحدهای B سم شیگا و کلرا به عنوان یک کاندید واکسن خوراکی
۲۲۵. مطالعه بیوانفورماتیکی یک لیپاز مقاوم به حرارت از باکتری بومی Enterobacter sp.
۲۲۶. پیش بینی متغییرهای ژنی آنزیم امگا-3 فتی اسید دیسچوراز براساس مدل های بیوانفورماتیک
۲۲۷. یافتن میکروRNA های دخیل در مسیر سیگنالینگ VEGF با استفاده از روشهای بیوانفورماتیک و رسم شبکه میانکنشی ژن-میکروRNA
۲۲۸. آنالیز بیوانفورماتیکی ناحیه کنترل در نژادهای گوسفند
۲۲۹. مطالعه بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی آنزیم فلاون سنتاز 1
۲۳۰. مقایسه بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضد میکروبی باکتریایی
۲۳۱. بررسی بیوانفورماتیک مارکر ژنومی DXS548
۲۳۲. رویکرد بیوانفورماتیک برای تولید فیوژن پروتئین کایمریک اپسیلون بتا clostridium perfringens و بیان آن در Escherichia
۲۳۳. بررسی بیوانفورماتیک مارکر ژنومی DXS548
۲۳۴. مطالعه بیوانفورماتیکی پلیگالاکتورونازهای قارچی
۲۳۵. یک پروتئین نوترکیب چند اپی توپی به منظور تولید واکسن بر علیه ویروس آنفولانزا با استفاده از روش های بیوانفورماتیک
۲۳۶. آنالیز مق ایسهای ژنوم عامل بیماری بروسلوز با انسان با استفاده از بیوانفورماتیک
۲۳۷. بررسی و معرفی مهمترین پایگاه های داده جهت ارزیابی بیوانفورماتیکی حساسیتزایی موجودات تراریخته
۲۳۸. از قارچ در دو فرم اختصاصی(TEF) translation elongation factor مقایسه بیوانفورماتیکی ژن عامل پژمردگی آوندی خیار Fusarium oxysporum
۲۳۹. آنالیز بیوانفورماتیکی خانواده ژنی wrky در گندم
۲۴۰. شناسایی یک پروتئین فرضی ژنوم بروسلا به عنوان هدف دارویی بالقوه برای بیماری بروسلوز از طریق بیوانفورماتیک
۲۴۱. مقایسه بیوانفورماتیکی ترجیح کدونی ژنهای رمز کننده پمپ انتقال دهنده فلزات سنگین (P1B- ATPase) بین گیاهان و باکتریهای مختلف
۲۴۲. پیش گویی و مدل سازی ساختار مقاوم به حرارت آنزیم فیتاز قارچی مبتنی بر ابزارهای بیوانفورماتیکی
۲۴۳. شناسایی بیوانفورماتیکی micro RNA ها و ژنهای هدف آنها در هلو
۲۴۴. آنالیز بیوانفورماتیکی انتهای `3 ژنوم جدایه های ویروس S سیب زمینی استان کرمان و مقایسه با سایر جدایه های ایرانی موجود در بانک ژن
۲۴۵. آشکار سازی توالی تنظیمی سیس و ترانس مستقر در نواحی غیر کد گذار ژن فاکتور 8 انسانی ، مبتنی بر آنالیزهای بیوانفورماتیکی
۲۴۶. بررسی بیوانفورماتیکی ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی rd29A در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
۲۴۷. آنالیز برخی از خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن پروانسولین انسانی
۲۴۸. بررسی بیوانفورماتیکی ژن سکوالن سینتاز در گونههای مختلف گیاهی
۲۴۹. بررسی بیوانفورماتیکی پروموتر اورتولوگ ژن FT در گلسرخیان
۲۵۰. الگوریتم سریع مرزبندی دنباله ها در بیوانفورماتیک با استفاده از بلوم فیلتر
۲۵۱. شناسایی سریع باکتری های ریزوسفری بر اساس ژن 16srRNA با استفاده از روش بیوانفورماتیکی BIBI
۲۵۲. بررسی بیوانفورماتیکی ژن nif در ازتوباکتر با استفاده از روش PCR-RFLP
۲۵۳. پیشبینی بیوانفورماتیکی ویژگی های ساختارهای دوم و سوم پروتئین بیوفیلم Acinetobacter baumannii

۲۵۴. اختصاصیت ایمنی زائی پروتئین بیوفیلمی Acinetobacter baumannii - مطالعه ی بیوانفورماتیکی

۲۵۵. تعیین پپتیدهای متصل شوندهی لیستریولیزین با استفاده از نرم I های کلاس MHC به O افزارهای بیوانفورماتیکی

۲۵۶. بررسی بیوانفورماتیکی ناحیه پروموتر ایزوفرمهای مختلف ژن NHXدر آرابیدوپسیس و برنج

۲۵۷. بررسی بیوانفورماتیکی عملکرد ژن FTدر گلسرخیان

۲۵۸. طراحی یک پروتئین نوترکیب چند اپیتوپی جدید به منظور تشخیص هپاتیت C با استفاده از روش های بیوانفورماتیک

۲۵۹. بررسی بیوانفورماتیکی پروموتر ژن NPR1 ژنی کلیدی در تنظیم پاسخ دفاعی در برابر بیمارگر، در گیاهان مختلف

۲۶۰. بررسی بیوانفورماتیکی توالیهای پلیپپتیدی بدست آمده از سه ژن تیوردوکسین نوع انگور: پیش h بینی ویژگیهای بیوشیمیایی، ساختاری و عملکردی

۲۶۱. ARDRA 16 در خانواده ازتوباکتریاسه با استفاده از روش S rRNA بررسی بیوانفورماتیکی ژن

۲۶۲. بررسی ساختار سه بعدی و خصوصیات آنزیم لاکاز از دیدگاه بیوانفورماتیک

۲۶۳. مطالعه بیوانفورماتیکی پروتئین آلفا-آمیلاز در گونه های مختلف پروکاریوتی و یوکاریوتی

۲۶۴. بررسی بیوانفورماتیکی به منظور یافتن میکرو RNA های موثر در مهار ژنهای دخیل در مسیر گیرنده آندروژن

۲۶۵. نقش فناوری اطلاعات و کامپیوتر در پیشرفت زیست مولکولی (بیوانفورماتیک) و کاربردهای آن

۲۶۶. طراحی بیوانفورماتیک پرایمر جهت بررسی تغییرات بیان ژن کاسپاز 8 در سیستم عصبی در حال تکوین رت پس از تیمار با نانوذرات نقره با استفاده از تکنیک

۲۶۷. ارائه یک مدل ریاضی(بیوانفورماتیکی) جهت افزایش خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی به کمک (تکنیک های مختلف) خصوصا الگوریتم حل خلاق مساله تریز برای کارمندان شعب بانکها و ارائه تحلیلهای آماری

۲۶۸. مطالعه بیوانفورماتیکی و مقایسه توالی ژن مقاوم به خشکی BnD22 در هفت گیاه

۲۶۹. بررسی کاربرد کشف قوانین وابستگی در بیوانفورماتیک
۲۷۰. ارائه روشی جدید براساس الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچهها برای انتخاب ویژگیها در مجموعه دادههای بیوانفورماتیکی
۲۷۱. کاربرد سیستم های چند عاملی در بیوانفورماتیک
۲۷۲. ابزارهای بیوانفورماتیک و راهنمای طراحی پرایمر در تکنیکهای مبتنی بر PCR
۲۷۳. نانوبیوسنسورهای بیولوژیکی بیوانفورماتیک و علوم پایه

با خرید این مقالات، فایل پی دی اف این مقالات برای شما ارسال می گردد. 

اگر در زمینه  داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.