رویکردهای ارزیابی اعتماد درشبکه های اجتماعی

رویکردهای ارزیابی اعتماد درشبکه های اجتماعی


  • 578 بازدید

رویکردهای ارزیابی اعتماد درشبکه های اجتماعی را می توان به مدل هاي اعتماد مبتنی بر شبكه، مدل هاي اعتماد مبتنی بر تعامل و مدل هاي اعتماد تركیبی طبقه بندي كرد. اكثر ادبیات به ساختار شبكه اجتماعی می پردازد.

1- مدل های اعتماد مبتنی بر ساختار شبکه

اختارهاي شبكه بر سطح اعتماد در شبكه هاي اجتماعی تأثیر می گذارند. تراكم بالا در شبكه (يعنی اتصال درونی بیشتر بین اعضاء)، سطح بالاي اعتماد را بوجود می آورد.

افزايش درجه درونی و بیرونی، سطح اعتماد يک عضو به عضو ديگر را افزايش می دهد. مقدار اطلاعات دريافت شده در صورتی بیشتر است كه وي اطلاعات را از اعضايی با درجه درونی بالاتر دريافت كند؛ از اين رو، دريافت اطلاعات از اعضاي با درجه درونی بالاتر، سطح اعتماد را افزايش می دهد.مدل هايی كه ساختار شبكه اجتماعی را مورد استفاده قرار می دهند، عمدتاً براساس مفاهیم "وب اعتماد" يا )دوستِ يک دوست) می باشند. يک شبكه اعتماد معمولا براي هر عضو ايجاد می شود. كه نشانگر ديگر اعضاي شبكه اجتماعی فرد به عنوان گره ها می باشد و سطح اعتمادي كه اين فرد به هر يک از آنها دارد، به صورت لبه ها نشان داده شده است. رويكردهاي مختلفی براي بررسی دقیق شبكه و تعیین اعتماد میان هر دو گره مورد استفاده قرار گرفت. اين روش ها از ماهیت ترويج كننده اعتماد براي ارزيابی اعتماد استفاده كردند.

رويكردهايی كه از ساختار اجتماعی براي محاسبه اعتماد استفاده می كنند، يک جنبه از محاسبه اعتماد را دربرمی گیرند از جمله اعضا چگونه با هم در ارتباط هستند و چگونه اعتماد در شبكه آنها جريان پیدا می كند. با اين وجود، در بدست آوردن تعامل هاي دقیق میان اعضا شكست خوردند. حجم، تكرار و حتی ماهیت تعامل، مؤلفه هاي مهم اعتماد در شبكه هاي اجتماعی هستند اكنون مدل هاي اعتماد كه تعامل ها را بعنوان پايه ارزيابی اعتماد در نظر می گیرند، شرح می دهیم.

2- دل های اعتماد بر پایه تعامل

در مقابل مدل هاي ارائه شده ، برخی مدل هاي اعتماد در اين مقاله تنها از تعامل هاي درون شبكه استفاده می كنند تا اعتماد اجتماعی را محاسبه كنند. روشی براي پیش بینی اعتماد در جوامع آنلاین با استفاده از الگوها/رفتارهاي تعامل كاربران ارائه كردند. آنها دو نوع طبقه بندي را تعیین كردند كه نشانگر اقدامات كاربران و تعامل هاي ممكن میان جفت هاي اجتماع می شود:1 -طبقه بندي اقدامات كاربر براي اطلاعات به اشتراک گذاشته شده هم چون نقدها، نظرات ارسال شده، درجه بندي و غیره با مقیاس هايی هم چون تعداد/تكرار نقدها، تعداد/تكرار دسته بندي ها، میانگین طول/تعداد نظرات داده شده براي نقد ها و.... 2 -طبقه بندي تعامل هاي جفتی براي تعامل ها/ارتباطات ممكن مختلف كه میان دو كاربر می تواند رخ دهد.

منبع: ارائه یک مدل محاسباتی مبتنی براطمینان برای مدیریت اعتماد درشبکه های اجتماعی، حمیدی