رویگردانی (ریزش) مشتری

رویگردانی (ریزش) مشتری


  • 602 بازدید

ریزش مشتری به موقعیتی اطلاق میشود كه مشتری تصمیم میگیرد سـازمان را تـرك كنـد و مدیریت ریزش مشتری به این مفهوم است كه بتوان بـا پـیش بینـی رفتـار مشـتریان، از ریـزش احتمالی آن پیشگیری كرد. حركت مشتریان از سازمانی به سازمانی دیگر برای یافتن محصولات و خدمات بهتر و ارزانتر را ریزش می گویند.
ریـزش مشـتری از دیـد انگیـزه و نـوع، بـه دو دسـتة اختیـاری (داوطلبانـه) و غیراختیـا ی (غیرداوطلبانه) تقسیم میشود و از لحاظ رویكرد مدیریت، در دو گروه غیرهدفمند و هدفمند جای میگیرد. در رویكرد غیرهدفمند، راهبردها بر پایة افزایش هزینه های جابه جایی مشتری (رفتن بـه سمت رقیب )، كمك به بهبود محصول، تبلیغات جذابتر یا پیاده سازی برنامه های خاص وفاداری مشتری به منظور رضایت مشتری پی ریزی می شـود . رویكـرد هدفمنـد تـلاش دارد مشـتریان در معرض خطر را شناسایی كند و با اعمال اقدامات مداخله جویانه، وفاداری آنان را تحریـك كنـد و زمینة ماندگاری آنان را فراهم آورد. این رویكرد شـامل دو نـوع انفعـالی (واكنشـی) و پیشـگیرانه (فعال) است ( بارز و وندن پل، 2007 ).  در رویكرد انفعالی سازمان تا زمـانی كـه مشـتری ارتبـاط خود را قطع نكرده و علایم ریزش مشتری هنوز نمایان نشده است، منتظر می ماند، اما در رویكـرد پیشگیرانه، سازمان قبل از انجام هر اقدامی از جانب مشتری، بـه دنبـال شناسـایی و یـافتن علـل رویگردانی مشتری است و قصد دارد با اتخاذ سیاستهای مناسب، آنان را به ماندن ترغیب كند . رویكرد این پژوهش، انتخاب هدفمند پیشگیرانه است كه براساس تحلیل داده ها اجـرا مـیشـود . مدل مدیریت پیشگیرانه، چهار مرحله اصلی را دربرمیگیرد:
1 تشخیص ریزشگران بالقوه
2 درك و شناخت علل امكان ریزش 
3 طراحی راهبرد برقراری ارتباط یا ارائة پیشنهاد مناسب برای ریزشگران
4 نظارت و ارزیابی نتایج 
داده كاوی دانشجویان انصرافی دانشگاه تهران با تمركز بر حفظ دانشجویان شهریه پرداز (جلوگیری از رویگردانی مشتری) ، احمدی

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.