شبکه اجتماعی چیست؟

شبکه اجتماعی چیست؟


  • 647 بازدید

يك شبكه ي اجتماعي يك ساختار اجتماعي است كه از گروه هايي كه عموماً فردي و يا سازماني هستند تشكيل شده است كه توسط يك يا چند نوع از وابستگيها به هم متصلند. شبكه هاي اجتماعي در بستر يك جامعه اطلاعاتي پيچيده، كاركرد موثر شبكه (همگرايي) را تصوير مي كند و با نگاهي دقيقتر، جامعه تركيبي است از شبكه هاي متعدد: شبكه هاي ميان سازمانها، شبكه درون سازماني، شبكه هاي شخصي، شبكه هاي رايانه يي و علاوه بر اينها شبكه هاي فرا مرزي و اطلاعات از طريق همين بزرگراه ها جاري ميشود (جعفري، 1389 .(

برخي از محققان، شبكه ها و شبكه سازي را عامل تحولات و تغييرات اجتماعي ميدانند. دليل موفقيت اين شبكه ها داشتن رنگ و بوي اجتماعي آنهاست (چون انسان موجودي اجتماعي است). از همين رو، كاربران با حضور خود، صورتي جديد از تعاملات اجتماعي سنتي را به وجود مي آورند كه شايد تجربه كردن برخي از اين تعاملات به دليل هنجارهاي جامعه كاربران غيرممكن باشد. اين امر به اعتقاد كارشناسان كاربران را تشويق ميكند تا فارغ از هنجارهاي حاكم به جامعه پا به چنين جامعه هاي مجازي بگذارند.

 اما بايد به خاطر داشت كه همين كاربران با بنيان اخلاقي كه در جامعه واقعي دارند وارد چنين محيطهايي ميشوند و به تعامل با ديگران ميپردازند. به بيان ديگر يك شبكه اجتماعي، سايت يا مجموعه سايتي است كه به كاربراني كه دوست دارند علاقهمنديها، افكار، فعاليتهاي خودشان را با ديگران به اشتراك بگذارند و ديگران هم با آنان به اشتراك بگذارند، اين امكان را ميدهد. شبكه هاي اجتماعي، به خصوص آنهايي كه كاربردهاي معمولي و غير تجاري دارند، مكان هايي در دنياي مجازي هستند كه مردم خود را به طور خلاصه معرفي ميكنند و اركان برقراري ارتباط بين خود و هم فكرانشان را در زمينه هاي مختلف مورد علاقه فراهم ميكنند. استفاده از خدمات شبكه هاي اجتماعي، روز به روز محبوبيت بيشتري پيدا ميكند. هم اكنون سایت های شبکه های اجتماعی، بعد از پرتالهاي بزرگي مثل ياهو، موتورهاي جستوجو مثل گوگل تبديل به پر استفاده ترين خدمات اينترنتي شده اند.

با شروع قرن جديد، وبسايتهايي كه با استفاده از آنها حالت تعاملي داشت و نقش كاربر در اين وبسايتها پر رنگتر بود، به دنياي مجازي وارد شدند. مهمترين ويژگي اين سايتها كه باعث اطلاق نام شبكه اجتماعي به آنها شد، همين تعاملي بودن آنها است كه باعث ميشود تا ارتباطاتي چند سويه شكل بگيرد. تعداد اين ارتباطات و همين طور اشكال آنها آن قدر متنوع است كه به منزله يك اجتماع مجازي به آنها نگاه ميكنند. بعضي از اين شبكه ها، سايتهايي هستند كه حول يك موضوع خاص شكل گرفت هاند. به عنوان مثال سايت Goodreads یک شبكه اجتماعي ويژه علاقه مندان به كتاب است كه شما از طريق آن كتاب هاي مورد علاقه خود را با ديگران به اشتراك مي گذاريد يا كتابهايي را كه دوستان شما خوانده و معرفي كردهاند، ميشناسيد.

منبع: نقش ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮﺗﻴﻮب و تویتر ، چراغی و اسلام پناه