شناسایی تقلب در سیستم بانکی

شناسایی تقلب در سیستم بانکی


  • 444 بازدید

طی دهه های اخیر، اهمیت تجارت الكترونیك به طور چشمگیری افزایش یافته و همچنان رو بـه افزایش است. امروزه استفاده از تجارت الكترونیك و سرویسهـای ارتبـاطی و اطلاعـاتی بـرای دسترسی بهتر و بیشتر مشتریان، به طـور فزاینـدهای رواج یافتـه اسـت. بسـیاری از شـركتهـا و مؤسسه ها بخشی از كسب وكار خود (یا تمامی آن) را بـه سـمت خـدمات بـرخط سـوق داده انـد. صنعت بانكداری نیز از این فناوریها بی بهـره نمانـده اسـت و بـا ایجـاد خـدمات الكترونیكـی،  موجب كاهش تعاملات فیزیكی در محیط اداری بانكهـا شـده و اسـتفاده از نظامهای پرداخت خدمات بانكها را به سمت منازل و محیط كار افراد سوق داده است. یكی از خدمات بانـكهـای ایرانی در سالهای اخیر كه با استقبال زیاد مشتریان بانكها روبه رو شد، اسـتفاده از كـارتهـای بانكی در سطوح گستردهای از تعاملات تجاری است. 
هرچند تحولات یاد شده گامی بزرگ در جهت كارایی، سهولت دسترسـی و سـودآوری اسـت، معایبی نیز دارد كه مهمترین آنها آسـیب پـذیری نسـبت بـه تهدیدهاسـت؛ چـرا كـه بسـیاری از تخلفهای نظام بانكی و فعالیتهای متقلبانه، به سیستمهای بانكداری الكترونیكی بـازمی گـردد. كارتهای بانكی، یكی از دلایل عمده رشد بانكداری الكترونیك، اكنون به پراستفاده تـرین ابـزار بانكداری تبدیل شده است، لذا بخش عمدهای از فعالیتهای متقلبانه، معطوف به تراكنش با ایـن كارتهاست. لذا بخش عمدهای از فعالیتهای متقلبانه، معطوف به تراكنش با این كـارتهاسـت. اشخاص حقوقی، حقیقی و همچنین بانكها، سالانه مبالغ هنگفتی را به واسطة تقلـب و متقلبـانی از دست میدهند كه دائم به دنبال راههای جدیدی برای اقـدامات غیرقـانونی بـا اسـتفاده از ایـن كارتها هستند. نتایج پژوهشی در حوزه اتحادیه اروپا نشان داد، از سال 2001 تا 2009 با وجـود تمهیدات مختلف و بودجه های هزینه شده برای جلوگیری از تقلب در كارتهای بانكی، همگام بـا افزایش تعداد كارتها و حجم تراكنشهای بانكی با استفاده از آنها، میزان تقلبها نیز از حدود 3 میلیارد یورو به حدود 5 میلیارد یورو افزایش یافته است و پیشبینی شده است كه این رقم تا سال 2015 به 10 میلیارد یورو برسد.

داده کاوی چیست؟

آموزش ابزارِ داده کاوی رپیدماینر

​معرفی منابع برای یادگیری داده کاوی

یكی از حساسترین، چالشبرانگیزترین و دشوارترین وظایف بانكهـا، بـه ویـژه بانـكهـای مركزی، نظارت بر صحت و سلامت تراكنشهای انجام گرفته روی حسـاب هـا، بـه منظـور حفـظ امنیت مشتریان بانكها و همچنین خود بانكها است. از این رو ایجاد سیستمی توسط بانكها و بانك مركزی ـ كه ناظر بر عملكرد نظـامهـای پرداخـت باشـد ـ بـه منظـور شناسـایی تقلـب در تراكنشهای موجود در كـارت هـای بـانكی، ضـروری بـه نظـر مـی رسـد. یكـی از اصـلیتـرین زیرساختهای ایجاد چنین سیستمی، تدوین روشی مناسب برای شناسـایی الگوهـای موجـود در تراكنشها و تعیین تراكنشهای غیرعادی (مشكوك به تقلب) است. با توجه به حجم گستردة تراكنشهای بانكی روزانه و نیاز به تشخیص بـه موقـع تقلـبهـا و جلوگیری از وقوع آنها، درعمل شناسایی دستی امكانپذیر نیست و مستلزم صرف زمان و نیـروی انسانی بسیاری خواهد بود. لذا مهمترین ضرورت، ایجاد روشـی مناسـب بـرای شناسـایی تقلـب، شناسایی رایانه ای دقیق و سریع تقلبهای صورت پذیرفتـه در تـراكنشهـای بـانكیِ مبتنـی بـر كارتهای بانكی است. 

شناسایی تقلب در كارتهای بانكی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی، وثوق

اگر به پژوهش در حوزه کشف تقلب در بانکداری علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه جالب و بی همتای  هفتاد مقاله فارسی در زمینه کشف تقلب در بانکداری  و کشف تقلب مالی  را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه کشف تقلب در بانکداری در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.