مختصری در مورد اعتماد در شبکه های اجتماعی

مختصری در مورد اعتماد در شبکه های اجتماعی


  • 518 بازدید

با توجه به گسترش روز افزون شبكه اينترنت و همه گیر شدن آن در سال هاي اخیر، شبكه هاي اجتماعی مبتنی بر وب به شكل فزاينده اي گسترش يافته اند و بسیاري از افراد اجتماع را به خود جلب كرده اند .

همواره يكی از چالش هاي شبكه هاي اجتماعی، ايجاد سهولت در برقراري ارتباط هاي اجتماعی است.  در كنار هر رابطه، بحث اعتماد به آن رابطه نیز همواره مطرح است.  يک جامعه به میزان زيادي بر پايه اعتماد بین اعضايش استوار است و طبیعی است كه شبكه هاي اجتماعی مبتنی بر وب نیز از اين امر مستثنی نباشند .

اولین قدم براي محاسبه اعتماد، داشتن تعريف مناسبی از اعتماد است. اين تعريف بايد همانند مفهوم انتزاعی اعتماد كردن در ذهن انسان ها باشد و نیز به گونه اي باشد كه بتوان از آن در محیط يک شبكه اجتماعی استفاده كرد. با توجه به اين كه اعتماد يک مفهوم انتزاعی است ارائه تعريف مناسب و ساده از آن امكان پذير نیست. در اين بخش ما به بیان يک تعريف از اعتماد و ويژگی هاي آن می پردازيم. اعتماد A به B در مورد يک خدمت X عبارت است از میزان باور A به اين كه B دريک دوره زمانی مشخص در يک زمینه خاص مرتبط با خدمت X به صورت قابل اتكا رفتار خواهد كرد.

در شبكه هاي اجتماعی با يک گراف روبرو هستیم كه راس هاي اين گراف كاربران و ارتباط بین اين راس ها يال هاي گراف را تشكیل می دهد.  موضوع اساسی در هر سیستم مبتنی بر اعتماد در شبكه هاي اجتماعی ، اين است كه چگونه اعتماد بین كاربران را كه در شبكه به طور مستقیم متصل نیستند استنتاج كنیم.  مثال اگر A به Bو B به C اعتماددارد(واين اعتماد را در قالب توصیه به Aگزارش كرده است) پس A می توان براساس خاصیت تعدي به C اعتماد كند .  روش هاي استنتاج اعتماد زيادي توسعه يافته اند كه هر كدام نقاط ضعف و نقاط قوتی دارند.  

مفهوم اطمینان(عبارت است از میزان باور به درستی اعتماد محاسبه شده) در هر يک ازسطوح مختلف يک سیستم مديريت اعتماد به صورت خاصی نقش و تاثیر دارد. بادرنظرگرفتن اين نكته كه اعتماد يک اندازه از اطمینان را براي افراد ،نهادها وسايرين ايجاد می كند .  تحقیقات زيادي پیرامون اعتماد در شبكه هاي اجتماعی انجام شده ولی هیچ كدام حتی درسطح انتزاعی يک مدل جهت ايجاد اطمینان ارائه نكرده اند،استفاده ازيک نوع اعتماد مبتنی بر اطمینان در شبكه هاي اجتماعی بسیار می تواند كارگشا و مهم باشد. ازآن جا كه اين نوع شبكه ها بسیار پیچیده هستند، گنجاندن آنها درقالب يک مدل بسیار مشكل بوده و نیاز به كار فراوان دارد چرا كه بايستی يک مفهوم را به يک محیط ديگر نگاشت كرد.

منبع: ارائه یک مدل محاسباتی مبتنی براطمینان برای مدیریت اعتماد درشبکه های اجتماعی، حمیدی