مدل های جمع آوری اطلاعات اعتماد درشبکه های اجتماعی

مدل های جمع آوری اطلاعات  اعتماد درشبکه های اجتماعی


  • 506 بازدید

در شبكه هاي اجتماعی، اطلاعات  اعتماد از اين سه منبع اصلی بدست می آيند.  تجربیات  ،  رفتارها ، نگرشها

نگرش ها: نگرش ها نشانگر میزان علاقه يا نفرت فرد از چیزي است.  نگرش ها معمولا ديدگاه مثبت يا منفی يک فرد، مكان، شی يا رويداد هستند.  افراد ممكن است مخالف يک چیز باشند يا دو جنبه در برابر آن داشته باشند، به اين معنا كه در يک زمان می توانند هم نگرش مثبت و هم نگرش منفی نسبت به مورد سؤال داشته باشند.  يا بعبارتی ديگرنگرش ها، قضاوت هاي ايجاد شده براي تأثیر گذاري، رفتار و مدل شناخت هستند.  تعامل تأثیر گذار، يک تعامل عاطفی است كه درجه ترجیح فرد براي چیزي را بیان می كند.  قصد رفتاري، يک نگرش رفتاري معمولی فرد است.  تعامل شناختی، ارزيابی شناختی ماهیتی است كه باورهاي فردي مربوط به شیء را شكل می دهد.  بیشتر نگرش ها حاصل تجربه مستقیم يا يادگیري بدست آمده از محیط می باشد.  

تجربیات: درک اعضاء در تعاملات با يكديگر را شرح می دهند.  اطلاعات  تجربه می توانند ضمنی يا صريح باشند.  تجربیات صريح، تعاملات دست اول مستقیم با ديگر اعضاء هستند.  مكانیزم هاي بازخورد، ابزاري براي بازتاب تجربیات مستقیم كاربر هستند.  ممكن است تجربیات بر نگرش ها يا رفتارها تأثیر گذار باشند.  تجربیات مثبت اعضاء را تشويق می كند تا به طور متناوب در اجتماع تعامل داشته باشند كه منجر به تغییر رفتار می شود.  ممكن است منجر به تغییرات در نگرش ها شود و افراد را پذيراي اطلاعات  مشابه نمايد

رفتارها:رفتارها با الگوهاي واكنشی تعريف می شوند.  مثال اگر يک عضو، يک شركت كننده بسیار فعال باشد و ناگهان دست از شركت كردن بردارد، اين تغییر رفتار، محسوس است و ممكن است بیانگر اين باشد كه اعتماد اين عضو اجتماع يا اعضايی كه به طور مداوم با وي تعامل دارند، كاهش يافته است.  يافته ها و مشاهدات جنبه هاي رفتاري كاربران به طور گسترده در روان شناسی، علوم اجتماعی، علوم رفتاري و سیستم هاي طراحی گزارش شده است، مثال در كاربرخی محققین، رفتار افراد در جامعه بیشتر نشان دهنده خود آنهاست تا تجارب گذشته.  بنابراين، رفتارهاي كاربر جنبه جالب توجهی براي اعتماد در جوامع آنلاین مهیا می كند.

منبع: ارائه یک مدل محاسباتی مبتنی براطمینان برای مدیریت اعتماد درشبکه های اجتماعی، حمیدی