مدل کلاسیک یک فرآیند داده کاوی

مدل کلاسیک یک فرآیند داده کاوی


  • 619 بازدید

مرحله اول: درك فضای کسب وکار
این مرحله شامل شناخت اهداف کسب و کار و تعیین اهداف مورد انتظار از پـروژه ، ارزیابی شرایط و بررسی تمامی فرضیه ها، محدودیت ها و منابع ودرك اهداف داده کاوی میباشد.
-مرحله دوم: درك داده ها
این مرحله شامل جمع آوری داده های اولیه، تشریح داده هـا ، اکتشـاف در داده هـا و انجـام برخی تجزیه و تحلیل های آماری بر داده ها، بررسی کیفیت داده ها و بررسی وجـود داده هـای دورافتاده و یا داده های از دست رفته را در مجموعه داده میباشد. 
 -مرحله سوم: آماده سازی داده ها 
این مرحله شامل انتخاب داده ها ،پاكسازی داده ها، تولید داده و ایجاد ویژگی میباشد.  
مرحله چهارم: مدلسازی
در این مرحله، الگوریتم های مناسب داده کاوی انتخاب شده و با توجه بـه هـدف تحقیـق، بـر داده ها اعمال میشوند.
مرحله پنجم ارزیابی
ارزیابی در این گام براساس الگوریتم های پیاده سـازی شـده روی داده هـا، میـزان اعتبـار مـدل خروجی با استفاده از داده های جدید و ارزیابی مدل بر داده های فعلی صـورت مـی پـذیرد. در صورت تأیید مدل و عدم نیاز به  پیاده سازی مجدد مدل، گام ششم اجرا میشود. 
مرحله ششم: بهکارگیری 
پس از ارزیابی مدل، باید برنامه ای برای به کارگیری مدل در دنیای واقعی تنظیم شـود. در ایـن برنامه باید به منظور نگهداری و نظارت از مدل داده کاوی پـیش بینـی هـای لازم انجـام شـود. داده ها در هر سازمانی پیوسته در حال تغییر هستند و مدل ساخته شده هر چند وقـت یـک بـار باید بر این داده ها اعمال شود تا سازمان بتواند با به کارگیری مدل هـای سـاخته شـده بـا دقـت بیشتری تصمیم های مقتضی را اعمال کند. 
ارائه الگویی براي تحلیل رفتار کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از روش های داده کاوی: یک شبکه اجتماعی در ایران، سهرابی

اگر به پژوهش در حوزه داده کاوی علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه استثنائی و بی نظیر  پانصد مقاله فارسی در زمینه داده کاوی  و مجموعه های مشابه آن و مقالات مرتبط با کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.  

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.