معرفی ابزارهای معروف داده کاوی

معرفی ابزارهای معروف داده کاوی


  • 1,065 بازدید

داده کاوی به دنبال پیدا کردن الگوی مفید در داده است. برای پیدا کردن این الگوی مفید از روش ها و الگوریتم های مختلفی از فیلد ها و حوزه های مطالعاتی استفاده می شود. این روش ها و الگوریتم های مختلف توسط ابزارها و زبان های برنامه نویسی پیاده سازی می شود. در جدول زیر هر یک از ابزارها و زبان های برنامه نویسی و محبوبیت آن ها بررسی شده است.