نقش ادراک بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران MS

نقش ادراک بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران   MS


  • 597 بازدید

در این سلسله مقالات به مفاهیم و کاربرد های داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده پرداخته می‌شود. با توجه به حجم عظیم مقالات تولید شده در زبان فارسی در حوزه داده کاوی و علم داده، آکادمی داده تصمیم گرفت مقالات فارسی منتشر شده در این حوزه را خلاصه برداری کرده و در اختیار علاقه مندان قرار دهد. این مقالات ابتدا با معرفی موضوع و کارهای انجام شده آغاز می شود و سپس مجموعه داده یا دیتاست تحقیق ارائه می شود و سپس پیاده سازی انجام شده در رپیدماینر، وکا یا پایتون ارائه شده و نتایج تحلیل می شود.

در این رشته نوشته ها ابتدا خلاصه ای از مقاله ارائه شده و سپس نتیجه گیری مقاله عینا آورده می گردد و سپس فایل پی دی اف آن نیز برای دانلود در اختیار محققین و پژوهشگران عزیز قرار می گیرد. 

  
در پژوهش حاضر نقش ادراک بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS مورد بررسی قرار گرفت.براساس نتایج بدست آمده خط زمانی دوره ای و کنترل درمان از مولفه های ادراک بیماری با کیفیت زندگی دارای ارتباطی معنادار است. همچنین بین تمام مولفه های حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی رابطه معنی دار مشاهده شد. از بین تمام خرده مقیاس های مستقل در پژوهش حاضر نیز، تنها کنترل درمان از ادارک بیماری قادر به پیش بینی معنادار کیفیت زندگی بود.
 یافته های پژوهش حاضر همسو با پژوهش های گذشته در این حوزه است که نشان از ارتباط معنادار بین ادراک مولفه های بیماری و متغیرهای مرتبط با سلامت و کیفیت زندگی داشته اند(شلیمی و همکاران، 1392؛ ساواکی، 2011). همچنین تحقیقات پیشین از نتایج پژوهش حاضر مبنی بر همبستگی معنادار بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در این گروه از بیماران حمایت می کند (کروکاوکوا و همکاران، 2008؛ وان لیون و همکاران، 2010).
بر مبنای یافته های آماری، از بین مولفه های ادراک بیماری خط زمانی دوره ای و کنترل درماندارای ارتباط معنادار با کیفیت زندگی می باشد. این نتایج همسو با یافته های پیشین در این حوزه است که ادراک بیماری را در ارتباطی معنادار با متغیرهای مرتبط با سلامت روان و کیفیت زندگی در اختلالاتی بویژه با ریشه های روانی و اجتماعی می دانند. در مطلاعه دلابچ و همکاران (2011) نیز گزارش گردید که ادراک شدت نشانه ها و پیامدهای بیماری، کنترل پایین شخصی و درمان، و در مجموع باورها و درک منفی در ارتباط با بیماری انواع نابهنجاری های جسمانی و روانی را در ابعاد گسترده ای در بیماران مبتلا به MS پیش بینی می کند. بهرامی، احمدیان و عشقی نیز ادراک بیماری را با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو در ارتباطی معنادار گزارش کرده اند (بهرامی، احمدیان و عشقی،1393 ).
در تبیین این یافته ها می توان گفت باور بیمار درباره چرخشی بودن و بازگشت احتملای بیماری مورد چلاش قرار می گیرد، و با توجه به تاثیرگذاری مستقیم این بعد بر سطح امیدواری بیمار، این نتایج قابل دفاع خواهد بود، بر اساس نظر اسنایدر، شوری، چیوینس، منپلاورز، آدامز و همکاران (2002) امید به معنای دارا بودن اهداف ارزشمند شخصی و ادارک توانایی برای تعقیب این اهداف است، که زمینه را برای افزایش احساس خودارزشمندی و عواطف مثبت (اشنایدر، چیوینس و سیمون ،1997 ) و کاهش عواطف منفی در فرد فراهم می کند (ولز،2005). لذا با توجه به این خصوصیات انطباقی و سازگارانه امید، ارتباط منفی و معنادار بازگشت دوره ای بیماری و افزایش سطح ناامیدی در بیماران مبتلا به MS با سطوح پایین کیفیت زندگی قابلیت تبیین را خواهد داشت.
همچنین نتایج نشان داد، از بین خرده مقیاس های پیش بینی کننده تنها خرده مقیاس کنترل درمان قادر به پیش بینی معنادار کیفیت زندگی است. بیمارانی که معتقدند توانایی انجام اقداماتی برای کنترل بیماری، سیر و علائم آن را دارند، درک واضح و روشنی از بیماری خویش داشته و توانایی پذیرش و کنار آمدن با واقعیت را خواهند داشت. پژوهش های انجام گرفته نیز در رابطه با متغیر های مرتبط با سلامت روان و کیفیت زندگی بیانگر آن است احساس کنترل بر بیماری جسمانی با پیامدهای روانشناختی مثبت رابطه دارد (هادمیکرز، 2007)برای مثلا شواهد نشان می دهند سطح بالای کنترل در افراد مبتلا دیابت(ماکروبه دیمیتریس و اندلر،2001 )مبتلا به سرطان ( نیوسام و همکاران،  1996)و مبتلا به سرطان سینه ( بارز و همکاران، 2009) با سطح پایین افسردگی همبستگی دارد.لذا به نظر می رسد باور بیمار به داشتن تسلط و کنترل بر بیماری توانایی آنها را به هنگام مواجهه با چلاش های موجود بهبود می بخشد و در نتیجه باعث آسیب روانی کمتر، سازگاری بهتر، افزایش عملکرد و ارتقا کیفیت زندگی آنها می شود.
همچنین بخشی از یافته های پژوهش حاضر حاکی از ارتباط معنادار بین تمام مولفه های حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی می باشد. در حقیقت مقابله و مدیریت بیماری مزمن و شدیدی همچون MS فرآیندی پیچیده و چند بعدی است که به مقتضیات و منابع محیطی نیز وابسته است. حمایت اجتماعی نیز در سطوح مختلف دوستان، خانواده و افراد مهم دارای کارکردی انطباقی و همچنین همبستگی مثبت با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به MS می باشد. پیشینه تجربی نیز بیانگر این است حمایت اجتماعی می تواند از بروز عوارض نامطلوب فیزیولوژیکی بیماری در فرد جلوگیری نموده، میزان مراقبت از خود و اعتماد به نفس خود را افزایش دهد و تاثیر مثبتی بر وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی فرد بر جای گذارد و منجر به بهبود کیفیت زندگی فرد شود (کروکاوکوا و همکاران، 2008؛ لی و همکاران،2004).
در ارتباط با بیماران MS نیز بهره گیری از کارکردهای موثر حمایت اجتماعی، سبب افزایش احساس تعلق در بیماران و تطابق بهتر با شرایط سخت و بحرانی همراه با بیماری می گردد(میلانی و همکاران، 1392) در همین راستا و در پژوهشی در سلا 2008  کروکاوکوا و همکاران گزارش کردند، که حمایت اجتماعی ادارک شده دارای ارتباطی معکوس و معنادار در بروز و شدت یافتن بیماری MS می باشد. در تبیین این نتایج میتوان گفت، در حقیقت تماس و متعاقبا حمایت اجتماعی برای هر فرد یک رابطه امن را بوجود می آورد که در آن احساس صمیمت و همدلی از ویژگی های اصلی به شمار می رود. افرادی که از حمایت اجتماعی بلاا و کشمکش های میان فردی کمتری برخوردارند، در رویارویی با رخدادهای فشارزای زندگی بیشتر ایستادگی می کنند، به طور موثرتری از سبک های مقابله ای مسلاه مدار استفاده می کنند و در نتیجه آسیب کمتر و سلامت بالاتری را گزارش می کنند. در مجموع می توان نتیجه گرفت حمایت اجتماعی از طریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی و همچنین تقویت شناخت افراد، باعث کاهش تنش تجربه شده، افزایش میزان بقا، و بهبود کیفیت زندگی افراد می شود ( سارز و همکاران، 2000).
با توجه به سطوح بالاتر آسیب ها و کیفیت پایین زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز (بسک و همکاران، 2007؛ حارث آبادی وهمکاران، 1389)، شناسایی عوامل زمینه ای و سبب ساز در حفظ و ارتقای وضعیت سلامت و بهبود کیفیت زندگی در این گروه از بیماران مزمن ضروری به نظر می رسد، در همین راستا و به طور خلاصه یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ابعاد ادراک بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده به صورت معنادار در ارتباط با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به MS قرار دارند. بر این اساس می توان به پیامدهای کاربردی و نظری حاصله از پژوهش حاضر اشاره داشت. در سطح کاربردی، بر اساس نتایج این مطلاعه، کادر درمانی درگیر با مبتلایان به بیماری MS می توانند با ارایه برنامه های آموزشی و مشاوره ای مناسب به بیماران و خانواده هایشان در مورد گزینه های درمانی و ماهیت بیماری و همچنین با مشارکت دادن آنها در برنامه های ارتقاء دهنده به بهبود وضعیت متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران MS کمک کنند. در سطح نظری نیز یافته های پژوهش حاضر می تواند به غنای نظریه های فعلی در حوزه عوامل موثر بر ابعاد گوناگون سلامت جسمانی و روانی در انواع اختلالات روان تنی همچون MS افزوده و همچنین پرسش های جدیدی را در چهارچوب پژوهش های مرتبط با سازه های دخیل دراین حوزه مطرح می سازد.
پژوهش حاضر دارای محدودیت هایی است که یکی از مهمترین آنها وضعیت خاص شناختی و عاطفی بیماران MS می باشد که ممکن است بر کیفیت جمع آوری اطلاعات و نحوه تعامل با آزمودنی ها و پاسخ به سولاات پرسشنامه ها، تاثیر گذار بوده باشد.
پرسشنامه های ناقص، مخدوش و اثر خستگی و استفاده از مقیاس خود گزارشی میتوانند از عوامل تهدید کننده روایی درونی در پژوهش حاضر باشد، در نهایت باید همواره محدودیت نتیجه گیری علی را در پژوهش های مقطعی در نظر داشت. انجام پژوهش با متغیرهای پیش بین در دیگر حوزه های شخصیت، همچون صفات بنیادین و سازه های کلی شخصیت و بررسی ارتباط چندگانه این متغیرها با ابعاد مختلف کیفیت زندگی در گروه های تفکیک شده و وارد ساختن متغیرهای هویتی و دموگرافیک به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در پژوهش هایی با اهداف هماهنگ با تحقیق حاضر، میتواند از جمله پیشنهادات پژوهشی برای محققان این حوزه در پژوهش های آتی باشد.

این مقاله از طریق لینک قابل دسترسی است و محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

چه چیزی داده کاوی نیست؟

داده کاوی چیست؟

آموزش ابزارِ داده کاوی رپیدماینر

در مورد داده کاوی سلامت


کپی برداری بدون ذکر منبع، بر اساس قانون جرائم اینترنتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 
اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 


افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.