پویایی فرهنگ شهروندی

پویایی فرهنگ شهروندی


  • 514 بازدید

امروزه شهروندی از مهمترین عناصر فرهنگ عصر جدید گردیده است؛ در فرهنگ امروزه شهروندی نوعی حق است كه فرد برای برخورداری از حقوق از طرف دیگر شهروندان و دولت به رسمیت شناخته میشود؛ و نوعی وظیفه است كه فرد در برابر دیگران باید در حوزه مسئولیتهایی كه به او محول شده بتواند به امور جامعه توجه نماید. منشاء این پیامد را میتوان در حوزه یونان باستان در تفكر ارسطو مورد تأمل قرار داد؛ وی نخستین تلاش نظاممند را برای طرح یك نظریه منسجم فرهنگ شهروندی به ثمر رساند. در واقع در دوره یونان باستان با توجه به كاركردهای فرهنگی مختلفی كه دولت شهرهای یونان باستان داشتهاند، كاركرد شهروندی هم بسیار متفاوت از شكل و دوره حال حاضر میباشد. با توجه به این صبغه تاریخی، هویت پویایی فرهنگ شهروندی در جهان باستان تا دوره مدرنیته و فراسوی آن دائم در حال تغییر است.

در دولت شهرهای یونان باستان هویت فرهنگ شهروندی بسیار عمیق، انحصاری، از نظر محتوای فرهنگی دارای تعهدات بسیار گسترده، نوع جامعه بردهداری و ساختار آن كشاورزی بوده است، كه برای طبقه خاصی از افراد كه اصالتاً یونانی بودهاند شهروندی قائل بودهاند محسوب شدهاند. در جامعه یونانی باستان و روم باستان در فرهنگ شهروندیشان میتوان وجود یك نوع اخلاق مشاركتی را یافت كه در سایر دورانهای سیاسی وجود نداشته است. اما در دولت مدرن فرهنگ شهروندی بسیار سطحی، و به طور روز افزون فراگیر و به لحاظ نظری "مساوات طلبانه و عدالت محور" میباشد، محتوای شهروندی در دولت مدرن از حقوقی گسترده و وظایفی محدود برخوردار است، و در این دولتها با توجه به رشد مردم سالاری، هر یك از نژادها، قومیتها و اقلیتهای دینی و اجتماعی، گروههای اجتماعی دارای حق شهروندی میباشند. با توجه به فرهنگ هر جامعهای شهروندی یك نوع ایده قومی است كه از ارزشها، هنجارها، قوانین، اخلاق و ... حاكم بر جامعه شكل میگیرد. در فرهنگ شهروندی شرافت و شخصیت افراد به رسمیت شناخته میشود. و در همان حال بستر اجتماعی كه فرد در آن عمل میكند مورد تأیید قرار میگیرد. به نظر گیدنز در فرهنگ شهروندی باید «شهر.ندی را یك مثال عالی از دوگانگی ساختاری در نظر گرفت كه نمیتوان در آن فرد و جامعه را دقیقاً به عنوان ایدههای مختلف و دشمن یكدیگر درك كرد. در عوض كارگزاری فرد و كردارهای اجتماعی به طور متقابل و به هم وابسته اند. فرد از طریق اعمال حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را باز تولید می كند.

منبع: نقش ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮﺗﻴﻮب و تویتر ، چراغی و اسلام پناه 

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است!