پیش بینی داروی بیماری دیابت با استفاده از تکنیکهای داده کاوی در استان کرمانشاه

پیش بینی داروی بیماری دیابت با استفاده از تکنیکهای داده کاوی در استان کرمانشاه


  • 877 بازدید

در این سلسله مقالات به مفاهیم و کاربرد های داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده پرداخته می‌شود. با توجه به حجم عظیم مقالات تولید شده در زبان فارسی در حوزه داده کاوی و علم داده، آکادمی داده تصمیم گرفت مقالات فارسی منتشر شده در این حوزه را خلاصه برداری کرده و در اختیار علاقه مندان قرار دهد. این مقالات ابتدا با معرفی موضوع و کارهای انجام شده آغاز می شود و سپس مجموعه داده یا دیتاست تحقیق ارائه می شود و سپس پیاده سازی انجام شده در رپیدماینر، وکا یا پایتون ارائه شده و نتایج تحلیل می شود.

در این رشته نوشته ها ابتدا خلاصه ای از مقاله ارائه شده و سپس نتیجه گیری مقاله عینا آورده می گردد و سپس فایل پی دی اف آن نیز برای دانلود در اختیار محققین و پژوهشگران عزیز قرار می گیرد. 

داده کاوی چیست؟

مقدمه ای بر داده کاوی سلامت 

ابزارهای داده کاوی

تشخیص درمان به موقع دیابت به طور چشـمگیـری میـزان ریسـک مرگ و میـر ناشی از آن را در جامعه کاهش می دهـد و باعث افـزایش طـول عمـر مـی شـود . بـه منظـور پـیش بینـی و تشـخیص درمان مناسب بیماری دیابت، تحقیـق میـدانی دریکی از بیمارستان های کرمانشاه بر روی 548 بیمـار مبتلا بـه بیمـاری دیابت صورت گرفت. 
در ایـن پـژوهش مدل هایی کـه، جهـت پیش بینی درمان بیمـاران مبتلا به دیابت به کـار مـی رونـد ، توسط تکنیک هـای داده کــاوی توســعه یافتــه و اثر بخشــی مــدل هــا بـــا مقایســـه الگوریتم های مهــم داده کاوی بررســی شــدند. هــدف اصـلی ایــن پــژوهش بـه منظـور مقایسـه الگـوریتمهـای مختلـف داده کاوی از طریــق مقایســه حساســیت ویژگـی و میــزان کمتــرین خطــای موجود، جهت انتخاب دقیق ترین مـدل بـرای پیش بینی و تشـخیص درمـان مناسـب در افـراد مبتلا بیمـاری دیابـت بوده است. درنتیجـه گیـری کلـی مـیتـوان گفـت داروی انسولین، متفورمین، گلی بورید، گلیمپیریـد بیشـترین کـارایی و کاربرد را در درمان بیماری دیابت دارنـد و شواهد بـه دسـت آمـده نشان میدهند که در تعیین داروی مصرفی دقت بـ یش تـر ی باید صورت گیرد. پیش بینـی داروی مصرفی روزانـه ی بیماران دیابتی میتواند با هدف دستیابی به مواردی چون؛ کمک به پزشک برای افزایش صحت تشخیص و جلوگیری از تشخیص نادرست در دارو برای بیمار، تشخیص شدت دیابت و مهار عوارض خطرناك مصرف بـیش ازحـد نیاز دارو توسط بیمار صورت گیرد، زیرا مـثلاً افراد دارای بیماری هـا ی کبدی، کلیوی و نارسایی قلبی یا تنفسی نباید از Metformin استفاده کنند. به همین خاطر باید در تجویز داروهای مصرفی دقت لازم صورت گیرد.

 

 

این مقاله از طریق لینک قابل دسترسی است و محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

اگر به پژوهش در حوزه استفاده از داده کاوی برای پیش بینی بیماری علاقه مند هستید توصیه می شود حتما مجموعه استثنائی و بی نظیر مجموعه مقالات فارسی شامل بیش از دویست مقاله در مورد پیش بینی و تشخیص بیماری دیابت  و مجموعه های مشابه  را تهیه بفرمایید.

اگر در زمینه استفاده از داده کاوی برای پیش بینی بیماری در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.


افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.