ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی داده ﻛﺎوی

ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی داده ﻛﺎوی


  • 1,671 بازدید

اﮔﺮ ﭼﻪ واﻛﺎوی داده ﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رواﺑﻂ و اﻟﮕﻮﻫﺎی آﺷﻜﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤـﻰ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ارزش و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻛﺸـﻒ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﻰ اﺳﺖ. ﻣﺤـﺪودﻳﺖ دﻳﮕـﺮ در داده ﻛـﺎوی اﻳـﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻟﺰوﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﻴﺴـﺖ(ﺟﺮﻓـﺮی،  ٢٠٠٤ :٣ .(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ دو ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻰ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی داده ﻛﺎوی ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ  از: ﻳﻜﻰ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و دوم وﺟﻮد ﻋـﺪم ﻗﻄﻌﻴـﺖ در  اﻃﻼﻋﺎت. داده ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻋـﺪم  ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﺷـﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔـﻰ در ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬـﺎی داده ﻇﻬـﻮر ﻛﻨـﺪ. ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻰ ﻋـﺪم ﻗﻄﻌﻴـﺖ در  ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:

١ - اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ) ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ): ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘـﺪاری ﺑـﺮای آﻧﻬـﺎ ﺛﺒـﺖ  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

٢ - اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر: اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن ﻧـﻮﻳﺰ در داده ﻫـﺎ  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺣﺠﻴﻢ دارﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ روشﻫـﺎی زﻳـﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ:

١ - ﻃﺮاﺣﻰ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ: ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی، ﻣﻮازی ﺳﺎزی

٢ - ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ داده ﻫﺎ: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی، ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎزی، ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد

٣ به کارگیری یک ارائه رابطه ای: استفاده از قابلیت های ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاه داده ها

تکنیک داده کاوی و کاربرد آن در مطالعات اجتماعی، مرادی

چه چیزی داده کاوی نیست؟

داده کاوی چیست؟

آموزش ابزارِ داده کاوی رپیدماینر

​معرفی منابع برای یادگیری داده کاوی

کپی برداری بدون ذکر منبع، براساس قانون جرایم اینترتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 

اگر در زمینه  داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله، گپ و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 

افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.