برنامه نویس

علم داده علم تحلیل و بررسی و استخراج دانش از آن هاست. در این زمینه زبان های برنامه نویسی پایتون، جاوا و آر کاربرد بسیاری دارند. از متخصصین این زبان ها درخواست می شود رزومه خود را برای آکادمی داده ارسال کنند تا در اولین فرصت افتخار همکاری با آن ها را داشته باشیم. 

{{detail.h1_tag}}

{{detail.display_name}}

{{author.author_name}}

{{detail.full_name}}

Published on {{detail.created_at| date}} {{detail.duration}}

  • {{detail.date}}
  • Views {{detail.downloads}}
  • {{detail.time}} {{detail.time_zone_code}}

Registrants:{{detail.downloads}}

Downloaded:{{detail.downloads}}

About the On-Demand Webinar

About the Webinar

Hosted By

{{author.author_name}}

{{author.author_name}}

{{author.about_author}}

About the E-book

View On-Demand Webinar

Register Now!

First Name*
Last Name*
Email*
Company*
Phone Number*

View On-Demand Webinar

Register Now!

Webinar Expired

Download the Ebook

Email
{{ queryPhoneCode }}
Phone Number {{ detail.getCourseAgree?'*':'(optional)'}}

Show full article video

About the Author

{{detail.author_biography}}

About the Author

{{author.about_author}}