فراهم کننده داده

 داده‌ها امروزه بخشی از زندگی روزمره ما هستند و روزانه صدها ، هزاران و میلیون‌ها داده توسط کاربران و سیستم‌ها تولید می‌شود. فضای مجازی به منبع عظیمی از داده‌های تبدیل‌شده است که این داده‌ها برای محققین حوزه داده‌کاوی به‌مثابه معدن طلا هستند. هر محقق داده‌کاوی نیاز به مجموعه داده برای شروع تحقیقات خود دارد. در کشور ما به دلیل گستردگی محققین و پژوهشگران حوزه داده‌کاوی نیاز به اشتراک گذاری مجموعه دادهای متنوع و گسترده داده‌کاوی به‌شدت احساس می‌شد. 

پژوهش گرانی که اقدام به تولید و پروسس مجموعه داده می نماید برای در دسترس قرار دادن این مجموعه داده ها می توانند آن ها را در اختیار آکادمی قرار داده و هزینه آن ها را دریافت کنند.

{{detail.h1_tag}}

{{detail.display_name}}

{{author.author_name}}

{{detail.full_name}}

Published on {{detail.created_at| date}} {{detail.duration}}

  • {{detail.date}}
  • Views {{detail.downloads}}
  • {{detail.time}} {{detail.time_zone_code}}

Registrants:{{detail.downloads}}

Downloaded:{{detail.downloads}}

About the On-Demand Webinar

About the Webinar

Hosted By

{{author.author_name}}

{{author.author_name}}

{{author.about_author}}

About the E-book

View On-Demand Webinar

Register Now!

First Name*
Last Name*
Email*
Company*
Phone Number*

View On-Demand Webinar

Register Now!

Webinar Expired

Download the Ebook

Email
{{ queryPhoneCode }}
Phone Number {{ detail.getCourseAgree?'*':'(optional)'}}

Show full article video

About the Author

{{detail.author_biography}}

About the Author

{{author.about_author}}