افزایش بازدهی نیروی کار با استفاده از تکنیک های داده کاوی

افزایش بازدهی نیروی کار با استفاده از تکنیک های داده کاوی


  • 912 بازدید

واضح است که وجود منابع انسانی واجد شرایط و با انگیزه برای ارائه خدمات مناسب ضروری است. رضایت شغلی، که به عنوان میزان گرایش کارمندان به شغل آن ها تعریف می شود، از فاکتورهای اصلی انگیزه در نیروی کار است. با توجه به اینکه کارمندان وقتی راضی نگه داشته می شوند، روزهای کمتری را برای تولید بیشتر صرف می نمایند و به شرکت وفادار می مانند، بالا نگه داشتن روحیه کارمندان می تواند سود بالایی برای هر شرکت به همراه داشته باشد. در این حال نتایج عملکرد ضعیف کارکنان بر بازدهی کل مجموعه انکار پذیر نیست. اکثر مشکلات را می توان به انتظارات نامشخص، کمبود منابع و تجهیزات، آموزش نامناسب، حقوق پایین، شرایط کار و زندگی دشوار

یکی از عناصر کلیدی برای موفقیت در حفظ کارکنان و بهبود در عملکرد آن ها، استفاده از روش هایی است که با تکیه بر شواهد و اطلاعات ، و برای آن شرایط و آن گروه از کارکنان تبیین شده باشند.
عوامل بسیاری در بهبود یا حفظ رضایت کارکنان وجود دارد، که کارفرمایان در جهت افزایش بازدهی می توانند، آن ها را به اجرا در آورند. یکی از عوامل موثر در جهت حفظ پرسنل، که هم ریشه در عوامل فردی و هم ریشه در عوامل مرتبط با شغل دارند، بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی آن ها است. برای اندازه گیری رضایت کارکنان، بسیاری از شرکت ها از پرسشنامه های رضایت شغلی و یا جلسات چهره به چهره با کارکنان برای دستیابی به اطلاعات استفاده می نمایند. هر کدام از این تکنیک ها دارای جوانب مثبت و منفی است که باید با دقت انتخاب و به کار گرفته شود. از آنجائیکه نظرسنجی ها اغلب ناشناس هستند به کارکنان اجازه می دهد تا با آزادی بیشتر و بدون ترس از عکس العمل به سوالات پاسخ دهند. ترکیب مناسبی از نظر سنجی و جلسات چهره به چهره می تواند ابزار بسیار خوبی برای شناسایی مشکلات خاص منجر به کاهش روحیه گردد. جمع آوری بازخوردهای این نظر سنجی ها، می تواند یک بینش واقعی را نسبت به نگرش فرد به شغل و محل کارش، فراهم آورد. این اطلاعات می تواند در مدیریت کارکنان با هدف توسعه شغلی، موثر باشد.
بسیاری از کارشناسان یکی از بهترین راه های حفظ رضایت کارکنان را، ایجاد احساس شرکت در تیم یا خانواده می دانند. برخی از کارکنان نیز تنها دریافت پاداش بیشتر یا ارائه امکانات رفاهی بر رضایت آن ها تاثیرگذار است. اما اصلی ترین فاکتور در رضایت شغلی می تواند احترام به کارکنان و کار آن ها باشد.
افزایش بازدهی نیروی کار با استفاده از تکنیک های داده کاوی، جوادی