بررسی تاثیر هوش تجاری در بهبود تصمیم گیری های مدیران

بررسی تاثیر هوش تجاری در بهبود تصمیم گیری های مدیران


  • 1,561 بازدید

 آکادمی داده  که به زودی پنجمین سال فعالیت خود را جشن می گیرد سالهاست به دنبال ایجاد محتوای مفید برای علاقه مندان علوم داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط است.  آکادمی داده  امیدوار است با این اقدامات بتواند اثری هر چند اندک در افزایش آگاهی علاقه مندان به این حوزه ها داشته باشد. در این سری مقالات  آکادمی داده  تلاش دارد مقالات جالب، جدید، پر محتوا و اثرگزار را در علوم داده‌کاوی، متن کاوی، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط ارایه نماید. در این سری مقالات ابتدا مقدمه و سپس نتیجه گیری مقالات ارایه شده است و سپس‌ فایل پی دی اف مقاله برای دانلود رایگان علاقه مندان توسط  آکادمی داده تهیه شده و قابل دانلود است.

چکیده 
هوش تجاری به عنوان یک مفهوم گستره می تواند همانند اهرمی شرایط را برای تصمیم گیری بهینه مدیران فراهم سازد. اما نکته مهم در این خصوص اینکه مدیران بخصوص در سیستم های دولتی، این وضعیت را مهم تلقی نکرده و تمایلی به سازوکار آن ندارند. اما واقعیت این است که تصمیم گیری مهمترین وظیفه مدیریت بوده و تلاش در راستای بهینه سازی آن، در هرسیستمی مشاهده می شود و مدیران برای دستیابی به این نوع تصمیم گیری مسیرهای مختلفی را امتحان می کنند. لذا در این پژوهش هدف بررسی نقش هوش تجاری بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد که اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی به عنوان جامعه آماری به تعداد 307 نفر بوده که این تعداد با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری به حجم 171 نفر را پاسخ داده است. نوع تحقیق کاربردی بوده که روش تحقیق نیز توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار اندازه گیری پژوهش نیز سه پرسش نامه استاندارد استفاده شد که اعتماد و اعتبار پرسش نامه ها از طریق روایی صوری و آزمون آلفای کرونباخ مورد تائید واقع شد. جهت نرمال بودن داده ها نیز از آزمون کلموگروف-اسمیرنف استفاده شد. آزمون های مورد استفاده شامل: تحلیل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون هستند. توضیح اینکه نوع نمونه گیری تصادفی بوده می باشد که نتایج پژوهش نشان می دهد که هوش تجاری به عنوان یک ابزار مدیریتی مناسب می تواند شرایط بهینه را در راستای بهبود تصمیم گیری مدیران در ادارات کل زندان های استان آذربایجان غربی فراهم آورد.

بحث و نتیجه گیری
 – نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است که هوش تجاری به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیری های مدیران در اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. نتایج این فرضیه با پژوهش تاج احمدی و همکاران (1392 (که تحت عنوان (بررسی نقش هوش تجاری به عنوان ابزار مدیریت دانش در تصمیم گیری های کلان سازمان ها) انجام داد همخوانی دارد. هنگامی که سیستم های هوش تجاری به درستی و صحیح طراحی می شوند و از سوی دیگر اطلاعات، توانایی تصمیم سازی دارند، سازمان می تواند عملکرد خود را بهبود دهد و با ایجاد تصمیمات صحیح رضایت خاطر را به دنبال خواهد داشت و پیش از آنکه فرصتها توسط چشمان ریزبین و دقیق رقبا شناسایی شوند و فرصت رشد و ترقی از سازمان گرفته شود، آنها را به دست آوریم که البته این اهداف صرفا با اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند و در آمدن از رویای خوش، تداوم ابدی شیوه کسب و کار تحقق خواهد یافت.
تایج آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش حاکی از آن است که ارتباط و استنتاج به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیری های مدیران در اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. نتایج این فرضیه با یافته های نیکومرام و همکاران (1391 (پژوهشی با عنوان (سنجش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در تصمیم گیری مدیران واحدهای اقتصادی) همخوانی دارد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ناپارامتریک، ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان می دهد اکثر مولفه های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم گیری و هوش تجاری در قالب سیستم های مبتنی بر ارتباطات و استنتاج، سیستم های هشدار دهنده و گزارش دهنده، ابزارهای تحلیل و تصمیم گیری اثر بخش با متغییرهای تصمیم گیری ارتباط معنی داری دارند.
نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش حاکی از آن است که ابزارهای تحلیل به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیری های مدیران در اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. نتایج این فرضیه با یافته های جولین و همکاران (2015 (در پژوهشی تحت عنوان «تاثیر مشارکت در برنامه ریزی استراتژیک در ایجاد مدیران از شل بودجه: نقش واسطه انگیزه مستقل و عاطفی سازمانی» همسو می باشد آنها دریافتند که مشارکت بودجه کاهش می یابد ایجاد شل بودجه از طریق اثر واسطه انگیزه بودجه مستقل، نشان می دهد که هر دو عنصر از فرایند برنامه ریزی سازمانی به ایجاد شل بودجه مربوط می شود. مطالعه ما در تحقیق در حال رشد کاوش رابط بین حسابداری و استراتژی های به رسمیت شناختن اهمیت برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی برای درك ایجاد مدیران از شل بودجه کمک می کند.
- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش حاکی از آن است که سیستم های هشدار دهنده به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیری های مدیران در اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. نتایج این فرضیه با یافته های کوبینا و همکارانش (2015 (در تحقیقی به عنوان امکان بهبود کارایی در سیستمهای هوش تجاری (کسب وکار) در شرکت همخوانی دارد. مدیریت و تصمیمگیری در شرکتهای مدرن در حال حاضر بر اطلاعاتی که از طریق انواع فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT (جمع آوری شده و بین مدیران توزیع میشود تأثیر قابل توجهی میگذارد. به دلیل فناوریهای مدرن و توسعه و بهبود مستمر آنها در شرکتها، مقدار و حجم اطلاعات در حال رشد است. شرکتها باید این حجم زیاد اطلاعات را پردازش کنند و بنابراین سیستمهای اطلاعاتی پیچیده مانند سیستم هوش کسب وکار (BI (اغلب مورداستفاده قرار میگیرند. - نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش حاکی از آن است که سیستم های گزارش دهنده به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیری های مدیران در اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های بیک زاد و همکاران (1393 (در تحقیقی با عنوان « هوش رقابتی به عنوان ابزار حمایتی در فرایند های تصمیم گیری مدیران» همخوانی دارد. افزایش هوش رقابتی موجب می گردد سازمانها اطلاعات محیط اطراف خود را سریعتر و با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کرده و نتایج حاصل را به طریق سودمند ذخیره و درمواقع مقتضی دردسترس مدیران که نقش تصمیم گیرنده در سازمان دارند، قرار دهند. این امر جریان تبادل اطلاعات و دانش را در بستر سازمان تسریع کرده و اثربخشی فرایند تفکر و تصمیم گیری جمعی را به نحو چشمگیری بهبود می بخشد .بدین ترتیب، مدیران اجرایی با درك بهتر رقبا و محیط پرچــــالش رقابت می توانند با تکیه بر ابزارها و تکنیک های خاص، اطلاعات مرتبط با قابلیتها، نقاط قوت و ضعف رقبا را مورد بررسی قرار داده و با اتخاذ تصمیمات درست و به موقع نسبت به انتخاب راهبرد مناسب اقدام و همواره یک گام از رقبا جلوتر باشند.
- نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم پژوهش حاکی از آن است که تصمیم گیری اثربخش به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیری های مدیران در اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های فلاح دوست وهمکاران (1393 (در تحقیقی با عنوان (کاربرد رهیافت های هوش تجاری در بهبود تصمیم گیری مدیران بانکی) همسو می باشد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که بین استفاده از هوش تجاری و تصمیمگیری مدیران موسسه اعتباری ثامن ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که وضعیت مدیران شعب در متغیرهای هوش تجاری و تصمیمگیری مطلوب است.

این مقاله توسط آکادمی داده تهیه شده است و از طریق لینک قابل دسترسی است. محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

مجموعه مقالات فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار  که شامل چهار صد 400 مقاله فارسی در مورد هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار است به صورت یکجا نیز از طریق لینک قابل دسترسی هستند. 

 

اگر در حال پژوهش در حوزه داده کاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. با عضو شدن در کانال تلگرام  آکادمی داده از مقالات جدید و دیتاست های منتشر شده مطلع شوید. 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.