خوشه بندی مشتريان بانكداری الكترونيك با استفاده از داده كاوی

خوشه بندی مشتريان بانكداری الكترونيك با استفاده از داده كاوی


  • 1,177 بازدید

در این سلسله مقالات به مفاهیم و کاربرد های داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده پرداخته می‌شود. با توجه به حجم عظیم مقالات تولید شده در زبان فارسی در حوزه داده کاوی و علم داده، آکادمی داده تصمیم گرفت مقالات فارسی منتشر شده در این حوزه را خلاصه برداری کرده و در اختیار علاقه مندان قرار دهد. این مقالات ابتدا با معرفی موضوع و کارهای انجام شده آغاز می شود و سپس مجموعه داده یا دیتاست تحقیق ارائه می شود و سپس پیاده سازی انجام شده در رپیدماینر، وکا یا پایتون ارائه شده و نتایج تحلیل می شود.

در این رشته نوشته ها ابتدا خلاصه ای از مقاله ارائه شده و سپس نتیجه گیری مقاله عینا آورده می گردد و سپس فایل پی دی اف آن نیز برای دانلود در اختیار محققین و پژوهشگران عزیز قرار می گیرد. 

در این تحقیق، تجزیه و تحلیل داده هـا در چهـار مرحلـه عمـده انجام شد. اولین فاز شامل تجزیه و تحلیل اولیـه از داده هـا اسـت كـه ایـن فراینـد بـرای حصـول اطمینـان از تناسـب داده هـا بـا مفروضات اساسی با استفاده از آزمونهای پارامتریك انجـام شـد . به طوركلی، مجموعه داده از همه متغیرهـا دارای توزیـع نرمـال و فاقد خطا، نقاط دورافتاده و دادههای از دسترفته است . در مرحله دوم نتایج توصیفی از سن، حساب بانكی دیگـر، مبلـغ تراكنشـها، تعـداد تراكنشـها و میـانگین موجـودی، بـرای تعیـین میانگین و مقدار انحراف استاندارد متغیرها، معرفی شد . در فـاز سـوم بـا اسـتفاده از مـدل RFM و بكـارگیری الگـوریتم خوشهبندیmeans-k مشتریان بـه 4 دسـته اصـلی مشـتریان بـا ارزش بالا، ارزش متوسط، ارزش كم و ارزش خیلـی كـم تقسـیم شدند . سپس كلیه مشتریان بر اساس دسـته ای كـه بـه آن تعلـق دارنـد برچسب گذاری شد .ند در فاز چهارم به كمك درخت تصمیم C5 به تحلیـل خوشـه هـا پرداختـه شـد . نتـایج نشـان داد اطلاعـات تراكنشی مشتریان مشتمل بر حجـم تراكنشـهای آنلایـن، تعـداد تراكنشـهای آنلایـن و میـانگین موجـودی آنهـا، بیشـترین تـاثیر معنیدار را در فاكتور پیشبینی خوشهبنـدی دارا اسـت . بنـابراین سه متغیر فوق را میتوان به عنوان مهمترین پارامترهای وفاداری الكترونیكی معرفی نمود. تحلیل خوشـه هـا نشـان داد سـن تـاثیر معنی دار مثبت بر رروی میانگین موجودی و حجـم تراكنشـهای الكترونیكی دارد و داشتن بـیش از یـك حسـاب در بانـك تـاثیر معنی دار و مثبت بر روی حجم تراكنشهای الكترونیكی، و تعـداد تراكنشــهای الكترونیكــی و میــانگین موجــودی دارد. همچنــین مشـتریان مـرد، دارای میـانگین موجـودی و حجـم تراكنشـهای الكترونیكی بیشتری نسبت به زنها هستند . پیشنهاد میشـود بـا اسـتفاده از روشـهای تحلیـل آمـاری بـرای آزمــایش اثــرات معنــی دار ویژگیهــای فــردی مشــت ریان نظیــر تحصـیلات و شـغل بـرروی مبلـغ تراكنشـها، تعـداد تراكنشـها و میانگین موجودی انجام شود تا اثرات آنها بر روی مـدل وفـاداری الكترونیكی بررسی گردد.

این مقاله از طریق لینک قابل دسترسی است و محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 


کپی برداری بدون ذکر منبع، بر اساس قانون جرائم اینترنتی و مادۀ 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای غیر قانونی بوده و مجازات جزای نقدی و حبس دارد و شرعا نیز حرام است! 
اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه تجاری یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام، واتزآپ و تمامی پیام رسان های ایرانی(سروش، آی گپ، بله و ویسپی) با شماره 09120637751 حضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد. 


افتخار آکادمی داده، همسفر بودن با شما در راه یادگیری علم داده است.