لیست پروژه های قابل انجام در زمینه داده کاوی با رپیدماینر

لیست پروژه های قابل انجام در زمینه داده کاوی با رپیدماینر


  • 2,303 بازدید
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه پروژه های داده کاوی
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نایوبیز پروژه های داده کاوی
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه پروژه های داده کاوی
پیش بینی بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نایوبایس پروژه های داده کاوی
دیتاهارت: مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها پروژه های داده کاوی رایگان
دانلود نرم افزار رپید ماینر نسخه . برای ویندوزهای  بیتی پروژه های داده کاوی رایگان  
دانلود نرم افزار رپید ماینر نسخه . برای ویندوزهای  بیتی پروژه های داده کاوی رایگان  
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و لجستیک رگرسیون پروژه های داده کاوی
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و نزدیک ترین همسایه پروژه های داده کاوی
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و نایوبیز پروژه های داده کاوی
دانلود نرم افزار رپید ماینر نسخه . برای ویندوزهای  بیتی پروژه های داده کاوی رایگان  
دانلود نرم افزار رپید ماینر نسخه . برای ویندوزهای  بیتی پروژه های داده کاوی رایگان  
دانلود نرم افزار رپید ماینر نسخه . برای ویندوزهای  بیتی پروژه های داده کاوی رایگان  
استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان پروژه های متن کاوی
استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های متن کاوی
استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم نایو بیز پروژه های متن کاوی
استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم رگرسیون پروژه های متن کاوی
تشخیص داده کاوی در پیش بینی شرایط گوناگون پوست انسان پروژه های داده کاوی سلامت
داده کاوی در بازی پر فکر شطرنج با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و نایوبیز پروژه های داده کاوی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم نایوبیز و درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم نایوبیز و ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم نایوبیز پروژه های داده کاوی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و رگرسیون پروژه های داده کاوی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و نزدیکترین همسایه پروژه های داده کاوی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم رگرسیون پروژه های داده کاوی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم و جنگل تصادفی پروژه های داده کاوی سلامت
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی و شبکه عصبی پروژه های داده کاوی سلامت
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه پروژه های داده کاوی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی سلامت
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی سلامت
تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم نایوبیز و ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی سلامت
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی پروژه های داده کاوی سلامت
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های داده کاوی سلامت
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری CART پروژه های داده کاوی سلامت
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری C. پروژه های داده کاوی سلامت
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم ماشین بردارپشتیبان پروژه های داده کاوی سلامت
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره شبکه اجتماعی فیس بوک پروژه های شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره برند اپل پروژه های شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره برند سامسونگ پروژه های شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره برند گوگل پروژه های شبکه های اجتماعی
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده الگوریتم درخت تصمیم گیری و رگرسیون پروژه های داده کاوی
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم نایو بایس پروژه های داده کاوی
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم رگرسیون پروژه های داده کاوی
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
داده کاوي در صنعت خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم نایو بایس و درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم رگرسیون و درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم رگرسیون پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص بیماری کلیه با استفاده ازالگوریتم نایو بایس پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از ابگوریتم بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم رگرسیون و درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم رگرسیون پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم نایو بایس پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های داده کاوی سلامت
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره ترکیه پروژه های شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره کشور آمریکا پروژه های شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره ایران پروژه های شبکه های اجتماعی
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره داعش پروژه های شبکه های اجتماعی
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی جنگل تصادفی پروژه های داده کاوی سلامت
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی رگرسیون پروژه های داده کاوی سلامت
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی شبکه عصبی پروژه های داده کاوی سلامت
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی سلامت
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی سلامت
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی نایوبیز پروژه های داده کاوی سلامت
طبقه بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری پروژه های متن کاوی
طبقه بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های متن کاوی
طبقه بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های متن کاوی
طبقه بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پروژه های متن کاوی
طبقه بندی متون خبری فارسی با استفاده از الگوریتم نایوبیز پروژه های متن کاوی
مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری پروژه های متن کاوی
مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های متن کاوی
    مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های متن کاوی
مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پروژه های متن کاوی
مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم نایوبیز پروژه های متن کاوی
پروژه آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم k-meoids و مجموعه داده ایریس پروژه های داده کاوی
پروژه آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم k-means و مجموعه داده ایریس پروژه های داده کاوی
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با روش های طبقه بندی شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
متن کاوی فارسی برروی توییت ها با استفاده الگوریتم نزدیک ترین همسایه پروژه های متن کاوی
متن‌کاوی فارسی بر روی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم‌ رگرسیون پروژه های متن کاوی
متن کاوی فارسی بر روی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های متن کاوی
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با روش های طبقه بندی بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی   
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با روش های طبقه بندی درخت تصمیم پروژه های داده کاوی   
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم های ماشین یادگیری پروژه های داده کاوی
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم نایوبیز پروژه های داده کاوی
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان پروژه های متن کاوی
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های متن کاوی
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های متن کاوی
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم نایوبیز پروژه های متن کاوی
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری پروژه های متن کاوی
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری پروژه های متن کاوی
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های متن کاوی
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های متن کاوی
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم نایوبیز پروژه های متن کاوی
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم های بردار پشتیبان پروژه های متن کاوی
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان پروژه های متن کاوی
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از نایوبیز پروژه های متن کاوی
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از شبکه عصبی پروژه های متن کاوی
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از درخت تصمیم گیری پروژه های متن کاوی
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری پروژه های متن کاوی
استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری برای طبقه بندی حیوانات پروژه های داده کاوی
استفاده از الگوریتم نایوبیز برای طبقه بندی حیوانات پروژه های داده کاوی
استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری برای طبقه بندی حیوانات پروژه های داده کاوی
استفاده از الگوریتم شبکه عصبی برای طبقه بندی حیوانات پروژه های داده کاوی
استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی حیوانات پروژه های داده کاوی
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری پروژه های متن کاوی
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های متن کاوی
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های متن کاوی
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم نایو بیز پروژه های متن کاوی
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پروژه های متن کاوی
خوشه بندی مشتریان یک فروشگاه براساس مدل RFM با روش های کامینز و کامدیود و ارزیابی آنها پروژه های داده کاوی
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با استفاده از شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی بیز ساده پروژه های داده کاوی
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
مدلسازی قوانین انجمنی بیماری کلیه با روش های داده کاوی پروژه های داده کاوی سلامت
مدلسازی قوانین سرطان پستان با روش های داده کاوی پروژه های داده کاوی سلامت
پیش بینی تقلب پرونده های بیمه با استفاده از درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی
خوشه بندی مشتریان بیمه پروژه های داده کاوی
پیش بینی ریسک مشتریان یک بانک با استفاده از روش های داده کاوی پروژه های داده کاوی
تشخیص سرطان تومور با روش های داده کاوی پروژه های داده کاوی سلامت   
پیش بینی برنده شدن، باخت و مساوی در موقعیت های بازی XO پروژه های داده کاوی
پیش پردازش خوشه بندی، طبقه بندی و تحلیل قواعد وابستگی(داده کاوی)بر روی اطلاعات مراجعین بیمارستان پروژه های داده کاوی
سیستم تشخیص نفوذ براساس استخراج قواعد وابستگی و تحلیل قواعد بر روی مجموعه داده هایKDD پروژه های داده کاوی
داده کاوی در بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و نایو بیز پروژه های داده کاوی سلامت
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی پروژه های داده کاوی
متن کاوی فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های متن کاوی
عقیده کاوی(نظرکاوی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های متن کاوی
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های متن کاوی
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با دو الگوریتم پروژه های داده کاوی
داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی سلامت
داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم رگرسیون پروژه های داده کاوی سلامت
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پروژه های متن کاوی
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه پروژه های متن کاوی
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم نایوبایس پروژه های داده کاوی
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پروژه های متن کاوی
تشخیص احساسات( نظرکاوی، عقیده کاوی) توییت های انگلیسی درباره ایران پروژه های شبکه های اجتماعی
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره دکتر روحانی پروژه های شبکه های اجتماعی
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره رهبر ایران پروژه های شبکه های اجتماعی
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره ترامپ پروژه های شبکه های اجتماعی
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره کلینتون پروژه های شبکه های اجتماعی
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم نایوبایس( انگلیسی) پروژه های داده کاوی
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان ( انگلیسی) پروژه های داده کاوی
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم رگرسیون پروژه های داده کاوی
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره دکتر ظریف پروژه های متن کاوی
داده‌کاوی در بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان و نایوبایس و مقایسه عملکرد ها پروژه های داده کاوی   
داده کاوی در تشخیص بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه پروژه های داده کاوی
متن کاوی فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری پروژه های متن کاوی
داده کاوی در تشخیص بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم نایوبایس پروژه های داده کاوی سلامت
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی( انگلیسی) پروژه های متن کاوی
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری ( انگلیسی) پروژه های متن کاوی
کاربرد داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی سلامت
کاربرد داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه پروژه های داده کاوی سلامت
متن کاوی برروی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری شبکه عصبی پروژه های شبکه های اجتماعی
داده کاوی در بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی سلامت
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم همسایه(انگلیسی) پروژه های متن کاوی
داده کاوی در بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری پروژه های داده کاوی سلامت
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم رگرسیون(انگلیسی) پروژه های متن کاوی
نظرکاوی برروی توییت های فارسی درباره دیجی کالا با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری پروژه های داده کاوی
مدل سازی ریسک مشتریان کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پروژه های داده کاوی
پروژه ایریس پروژه های داده کاوی